Duurzame Energie

3-3-2016
Locaties windenergie Haaglanden
De provincie Zuid-Holland stimuleert de noodzakelijke overgang naar een schone en toekomstbestendige energievoorziening. Verschillende energiebronnen en technologieën zijn nodig. Denk aan energie uit zon, aardwarmte, biomassa, getijden. En windenergie levert een belangrijke bijdrage.

De provincie Zuid-Holland bereidt een milieueffectonderzoek (planMER) voor naar locaties voor windenergie in de regio Rotterdam. Daarnaast worden 3 locaties in de regio Haaglanden onderzocht:

Technopolis (gemeente Delft)
ABC Westland (gemeente Westland)
A12 Balij (gemeente Pijnacker-Nootdorp)
Deze locaties zijn in 2014 in een zienswijze bij de provincie aangedragen door respectievelijk Delft Windpower v.o.f., ABC Westland en Staatsbosbeheer.

Het milieueffectonderzoek
Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken bij de keuze van locaties laat de provincie eerst een milieueffectrapport (planMER) opstellen. Dit onderzoek beschrijft de effecten van windturbines op de leefomgeving en het milieu. Aan de orde komen onderwerpen als: geluid, slagschaduw, ecologie, landschap en veiligheid. Uit het onderzoek moet blijken of de locaties geschikt zijn om windturbines te realiseren.

In gesprek: zienswijzen en betrekken omgeving
De provincie heeft tijdens de zienswijzeperiode vanaf november 2015 tot en met 14 december 2015 en tijdens de verlengde zienswijzeperiode tot en met 12 januari 2016 vier inloopavonden georganiseerd in de regio Haaglanden. Hier konden belanghebbenden in gesprek gaan met de provincie en de initiatiefnemers. Ook DCMR en Pondera, het bureau dat de planMER zal maken, was aanwezig om vragen te beantwoorden.

Vervolgproces
De ontvangen zienswijzen over het Startdocument planMER worden verwerkt in het Advies Reikwijdte en Detailniveau. Dit vormt het definitieve kader voor het milieuonderzoek dat naar verwachting in het voorjaar van 2016 zal beginnen. Provinciale Staten besluiten - naar verwachting in het voorjaar van 2017 - welke locaties voor windenergie worden opgenomen in de Visie Ruimte en Mobiliteit. De informatie uit het planMER wordt gebruikt bij het maken van deze afweging. Bekijk ook het schema windenergie regio Haaglanden in de rechterkolom.


****************************
U vind het Project Zonnescherm van BOl Leidschenveen op een eigen tabblad HIER


Stadsgesprek Duurzaamheid 15 mei 2013

Het Stadsgesprek Duurzaamheid werd gehouden in de Nieuwe Kerk, Den Haag. Het Stadsgesprek is een onderdeel van de Week van de Duurzaamheid in Den Haag van 13 t/m 19 mei 2013. Eerder was al het kantoor van Duurzaam Den Haag (www.duurzaamdenhaag.nl) geopend op adres Brouwersgracht 2. De doelstelling van Den Haag m.b.t. duurzaamheid is om in 2040 een energie-neutrale stad te zijn, waarbij werd opgemerkt, dat de gemeente-instellingen dat in 2012 al waren: nu de bedrijven en bewoners van Den Haag nog!

Onderstaand een korte impressie van het Stadsgesprek:

Gastheer was wethouder Duurzaamheid, dhr. Rabin Baldewsing; 

Gastvrouw was wethouder Onderwijs en Dienstverlening, mevrouw Ingrid van Engelshoven . 

 

Het thema van het Stadsgesprek was “Duurzaamheid en (bewoners)participatie”.

Er waren ruim 250 deelnemers uit alle stadsdelen. Er waren helaas maar 5 deelnemers uit Leidschenveen.                                                                         De avond werd aan elkaar gepraat door Joost Karhof, bekend van NOS Nieuwsuur.                                                                                               Mevrouw Van Engelshoven gaf een inspirerende toespraak.                           Het Stadsgesprek werd leuk afgesloten door Sjaak Bral.                                  De avond werd afgesloten met een “netwerkborrel”.

Er waren vooraf 6 ferme stellingen geponeerd, waarover af en toe een levendige discussie plaatsvond tussen Joost Karhof en de 3 panelleden mevrouw Fleur de Bruijn (Manager Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van T-Mobile), mevrouw Petra Delsing (Directeur Dienst Stadsbeheer) en dhr. Gerd-Jan Otten (Voorzitter Buurtinitiatief “Duurzaam Benoordenhout”).

Wethouder Baldewsing poneerde de stelling: “Het MKB Den Haag moet ondernemersverenigingen verplicht collectief laten verduurzamen”. Hoewel milieubeheer, dat via wetgeving verplicht is, kostenverhogend werkt, was een meerderheid van de deelnemers het er mee eens om de huidige vrijwillige verduurzaming van bedrijven ook verplicht te stellen.

Panellid mevrouw Fleur de Bruijn verdedigde de stelling “Mobiel internet maakt Nederland duurzamer”. Zij verdedigde dit, omdat het internet de mogelijkheid biedt om minder zakelijk te reizen en hierdoor brandstof te besparen en luchtverontreiniging te verminderen. Zij merkte op, dat T-Mobile op dit gebied duidelijk een stijgende omzet waarneemt. De zaal reageerde met de vraag wanneer de gesprekstarieven gaan verminderen. Zij antwoordde, dat de hogere winst in T-Mobile wordt geinvesteerd voor verbetering van de faciliteiten.

Panellid dhr Gerd-Jan Otten merkte op, dat de duurzame maatregelen van de bewoners van Benoordenhout toch het “leuke” neveneffect hebben van een aanzienlijke verlaging van de energierekening (bij hem ca 300 euro/jaar). Je moet de maatregelen wel treffen voor verlaging van het gasverbruik!

De Dienst Milieu van Gemeente Den Haag poneerde de stelling: “Iedereen heeft recht op zonne-energie! Daarom moeten gemeenten, kerken, musea en ziekenhuizen hun daken beschikbaar stellen aan bewoners, die zelf geen zonnepanelen op hun woning kunnen plaatsen”. Wethouder Baldewsing ondersteunde deze stelling van harte en meldde vol trots, dat hij het 1000ste zonnepaneel had geplaatst op het dak van de voormalige Caballero-fabrieken. Zoals bekend kunnen de panelen worden gekocht door particulieren en wordt de opgewekte energie verrekend met hun jaarlijkse energierekening. Ik heb hem hierop gevraagd of er nu door de Dienst Stadsontwikkeling bij nieuwbouw op wordt toegezien, dat de daken van woningen en kantoren naar het zuiden zijn gericht om de zonne-energie optimaal te kunnen benutten. Anders is de stelling immers hetzelfde als dweilen met open kraan! Deze opmerking vond bijval bij hem en panellid Petra Delsing! Ik heb voorts gevraagd of gemeente Den Haag al ruimte heeft gereserveerd in het nieuwe aan te leggen recreatiegebied De Nieuwe Driemanspolder (6 vierkante kilometer oppervlak) om een zonnepaneelpark of windmolenpark aan te leggen voor de bewoners van Den Haag. Windmolens waren voor wethouder Baldewsing uit den boze! Voor zonnepanelen had hij echter al plannen om deze te plaatsen tegen het talud langs de A4, A12 en A13.

************ 
Go Top