Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit

21-9-2018
Coalitiepartijen Den Haag laten kans schieten op verbeteren van groen imago
Op donderdagavond 20/9/2018 zijn door de gemeenteraad van Den Haag de voorstellen besproken, die door de Partij voor de Dieren (PvdD), respectievelijk D66 zijn ingediend voor het verbeteren van de luchtkwaliteit en het verlagen van de geluidsbelasting in Leidschenveen, in het bijzonder voor de leerlingen van de Britse School

Met name Robert Barker van de PvdD hield een vurig en vasthoudend pleidooi om de moties, die daarvoor door de PvdD samen met de Haagse Stadspartij en het CDA waren ingediend door de gemeenteraad aangenomen te krijgen. Hij pleitte ervoor om in Den Haag als toetsingsnorm een maandgemiddelde voor stikstofdioxide (NO2) toe te passen bij het verlenen van omgevingsvergunningen om overschrijding van de gestelde grenswaarde te meten.


De verantwoordelijke wethouder Boudewijn Revis raadde de gemeenteraad af om dat te doen! Hij werd daarin gesteund door de 4 coalitiefracties Groep de Mos/Hart voor Den Haag, VVD, D66 en GroenLinks. Dennis Groenewold van D66 wees er hiervoor op, dat de gemeente berekeningen heeft laten uitvoeren om te toetsen of de wettelijke normen voor jaargemiddelde grenswaarden voor NO2 in Leidschenveen worden overschreden en die hebben uitgewezen dat er geen maatregelen nodig zijn. Indien de wettelijke normen niet meer praktijkgericht zijn, is het volgens D66 niet de taak van de Gemeenteraad Den Haag om daar baanbrekend in op te treden.


Het resultaat van de stemming was: 14 stemmen voor en 27 tegen. Het voorstel van de PvdD was hiermee afgewezen!
Clemens van der Nat en Anton Janssen waren namens BOL bij de stemming aanwezig en was zeer teleurgesteld over dit resultaat. Hart voor Den haag/Groep de Mos en VVD hielden zich afzijdig van de discussie en GroenLinks verloochende door tegen te stemmen haar eigen normen, waarden en principes
BOL had sterk de indruk dat de coalitiefracties hogere prioriteit stelden aan het vertoon van eensgezind optreden dan aan de leefomgeving van de bewoners van Leidschenveen, in het bijzonder de gezondheid van de leerlingen van de Britse School. 

Ook het voorstel van de PvdD om de “Verklaring van geen bedenkingen” voor uitbreiding van de Britse School voorlopig nog niet af te geven werd met 25 stemmen tegen en 15 voor afgewezen
Het voorstel van D66 om, ondanks het verschil in de wetgeving voor bestaande of nieuwe scholen en ouderencentra, toekomstige projecten voor nieuwbouw of uitbreiding bij het verlenen van vergunningen hetzelfde te behandelen, werd wel aangenomen.

BOL zal doorgaan met de bezwaarprocedure, die loopt tegen de verleende vergunning!

krantenbericht :

******

Gemeenteraad Den Haag aan zet voor verbetering van de leefomgeving in Leidschenveen


 18-09-2018 15:46

Donderdag 20/9/2018 vanaf 17.00uur vond voor Leidschenveen een belangrijke, maar ook spannende vergadering plaats van de gemeenteraad:

* Wethouder Liesbeth van Tongeren(GroenLinks), verantwoordelijk voor milieu en duurzaamheid moest een terugkoppeling geven van haar actie bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om de rijsnelheid op de A12 bij Leidschenveen te verlagen van 120/130 km/u ’s nachts naar max. 100 km/u gedurende 24u/dag als maatregel om de luchtkwaliteit te verbeteren en de geluidbelasting te verlagen.

* Er werden minstens 3 moties ingediend door resp. PvdD (2st) en D66 (1st) tegen de verleende vergunningen (Omgevingsvergunning, resp wet geluidhinder) m.b.t. de uitbreiding van de Britse School zonder dat er voorwaarden zijn gesteld aan adequate maatregelen voor een betere leefomgeving voor de leerlingen van deze school.

Namens BOL heeft Clemens van der Nat weer ingesproken: deze keer was de spreektijd maximaal 3 minuten!

Het meest negatieve resultaat zou kunnen zijn dat de gemeenteraad het allemaal best vindt zoals het nu gaat en het College gewoon zijn gang kan blijven gaan. 

Om zowel het College en de Raad ook zelf te laten zien, dat dit onderwerp breed wordt gedragen, zou het zou goed zijn als meer bewoners de vergadering op de publieke tribune bijwonen. Nog beter zou het zijn als er ook nog andere bewoners dan vrijwilligers van BOL zouden inspreken.  

******

14-8-2018
 BOL heeft eerder bedenkingen ingediend tegen het voornemen van de gemeente om een omgevingsvergunning te verlenen voor een tijdelijke uitbreiding van de Britse School, vlak langs de A12. 

BOL maakt zich grote zorgen over de luchtkwaliteit in Leidschenveen. De grootste bron van luchtverontreiniging met stikstofdioxide (NO2) en fijn stof is de hoge rijsnelheid en de files van het wegverkeer op de A12 en A4. In 2014/2015 heeft BOL zelf metingen uitgevoerd langs de A12 en A4 en geconstateerd dat in de wintermaanden de wettelijke grenswaarden voor NO2 worden overschreden. De gemeente wees echter maatregelen af, omdat wel werd voldaan aan het jaargemiddelde. 

Op 9 april 2018 heeft BOL bedenkingen ingediend tegen het voornemen van de gemeente om een omgevingsvergunning te verlenen voor een tijdelijke uitbreiding van de Britse School, vlak langs de A12. In het Besluit gevoelige bestemmingen voor o.a. leerlingen zijn er voor deze specifieke situaties voorwaarden gesteld om nader te onderzoeken of aanvullende maatregelen moeten worden getroffen. Een voorwaarde is o.a. dat moet worden voldaan aan maand- en daggemiddelde grenswaarden voor NO2 en fijnstof.
De gemeente heeft deze vergunning op 8 juni 2018 verleend en BOL heeft hier d.d. 4 juli bezwaar gemaakt. Omdat de Britse School op basis van de ontvangen vergunning al was begonnen om de uitbreiding te realiseren en niet op de uitspraak over het bezwaar te wachten heeft BOL op 9 juli 2018 bij de Voorzieningenrechter verzocht om de verleende Omgevingsvergunning in te laten trekken. De zitting hiervoor heeft plaats gevonden op 2 augustus 2018. De uitspraak volgde op 9 augustus: de rechter acht de statuten van BOL niet toereikend om in deze situatie als belangenbehartiger van de leerlingen op te treden. BOL is door de rechter niet-ontvankelijk verklaard en derhalve heeft de rechter niet meer een inhoudelijke uitspraak gedaan over de luchtkwaliteit in de bij de Britse School.
BOL is erg teleurgesteld over deze uitspraak en denkt na over de mogelijkheden, die nog open staan om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Overzicht van de betreffende documenten:

A. 14/08/2018

De Voorzieningenrechter heeft donderdag 9 augustus 2018 de uitspraak gedaan in het bezwaar van de Bewonersorganisatie Leidschenveen (BOL) om als zogenoemde derde-belanghebbende op te komen voor de leefomgeving van de toekomstige leerlingen van de nieuwe Senior Britse School.


De rechter heeft BOL niet als belanghebbende erkend, omdat haar statuten te algemene zijn opgesteld om in de specifiek situatie van de Britse Schoolde belangen van de leerlingen te kunnen behartigen. BOL had bezwaar gemaakt tegen de d.d. 8 juni 2018 door de gemeente verleende omgevingsvergunning voor het gebruiken van een tijdelijk schoolgebouw dat op zeer korte afstand van de A12 ligt. Voor zo’n korte afstand wil de Nederlandse wetgever dat goed gekeken wordt naar de leefomgeving van kwetsbare groepen, zoals leerlingen. BOL heeft vastgesteld dat het verplichte onderzoek naar de luchtkwaliteit in het kader van het Besluit gevoelige bestemmingen niet, of onvoldoende door de gemeente Den Haag is uitgevoerd. Op 9 juli 2018 heeft BOL daarom de Voorzieningenrechter verzocht om de omgevingsvergunning nietig te verklaren zolang niet aan dit Besluit is voldaan. De zitting vond plaats op 2 augustus 2018.


De gemeente stelde in haar verweerschrift dat BOL geen belang heeft bij de vergunningverlening. De Voorzieningenrechter heeft nu vastgesteld dat BOL geen derde- belanghebbende is, omdat het collectieve belang in haar statuten onvoldoende onderscheidend is beschreven m.b.t. de leefomgeving. De Voorzieningenrechter was tevens van mening dat BOL geen feitelijke werkzaamheden heeft verricht voor de bevordering van de leefomgeving van de betreffende leerlingen. BOL vindt dit vreemd, omdat de rechter in de uitspraak de ter zitting aangedragen informatie over de werkzaamheden niet heeft genoemd, zoals het meten van de luchtkwaliteit (o.a. nabij de Britse School), het geven van voorlichting en publicaties en uiteraard het indienen van zienswijzen. Wellicht zullen voor dit punt ook de statuten moeten worden aangepast.


De rechter heeft geen uitspraak gedaan of het belang van BOL wel feitelijk, actueel en objectief bepaalbaar is. Omdat het bezwaar van BOL tegen de gemeente zich richtte op het niet uitvoeren van het Besluit gevoelige bestemmingen, zullen deze aspecten waarschijnlijk geen grondslag hebben kunnen zijn voor een afwijzing.


De rechter maakt in de uitspraak ook onderscheid tussen buitenomgeving en binnenomgeving. De rechter stelt dat de leefomgeving binnen een gebouw niet het belang kan zijn van een bewonersorganisatie. Het Besluit gevoelige bestemmingen stelt echter eisen aan de buitenomgeving, omdat de Wetgever er vanuit gaat dat de buitenlucht als frisse lucht in de gebouwen komt. Zonder maatregelen zal dat inderdaad gebeuren, zo ook in het betwiste tijdelijke schoolgebouw. BOL was dan ook van mening dat de leefomgeving buiten en binnen gebouwen t.a.v. luchtkwaliteit onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.


In de rechtsgang is het gebruikelijk dat als de eiser niet wordt erkend als belanghebbende dat de rechter dan ook niet inhoudelijk ingaat op een zaak. Dan is het toch vreemd dat de rechter in deze uitspraak verwijst naar het Bouwbesluit en stelt dat het tijdelijke gebouw hieraan voldoet. Door BOL is het Bouwbesluit echter nooit ter discussie gesteld, immers het gebouw zal hier best wel aan voldoen. Het is de locatie naast de snelweg A12 waardoor er vanwege het Besluit gevoelige bestemmingennader onderzoek is vereist, waaruit mogelijk aanvullende maatregelen moeten volgen, die hoogst waarschijnlijk niet in het Bouwbesluit zijn beschreven. 


De rechter heeft het verzoek voor een voorlopige voorziening niet-ontvankelijk verklaard. BOL is uiteraard teleurgesteld over deze uitspraak van de rechter, omdat de gemeente en de school zich nu niet hoeven te houden aan het Besluit gevoelige bestemmingen. De bewonersorganisatie is vooral teleurgesteld omdat de leerlingen en hun ouders moeten kunnen vertrouwen op een zorgvuldige overheid.

Uit de rechtsgang blijkt dat de statuten van BOL niet voldoende doordacht zijn om te kunnen gebruiken in rechtszaken waarbij het vermeende collectieve belang moet worden verdedigd. Deze statuten zijn echter opgesteld conform model­ statuten, die door vrijwel alle (Haagse) bewonersorganisaties worden gebruikt. Om in vergelijkbare zaken als deze belanghebbende te kunnen zijn, zullen de statuten van de (Haagse) bewonersorganisaties moeten worden herzien. Als bewonersorganisaties niet hun statuten aanpassen, dan zullen bewonersorganisaties niet in staat zijn om de Gemeente en andere bestuursorganen hun mogelijke fouten en onjuiste besluiten aan te laten passen. In die gevallen zal het oude gezegde “gelijk hebben, is nog geen gelijk krijgen” snel te horen zijn.


B. 09/08/2018


De commissie Leefomgeving van BOL heeft op 2 augustus 2018 j.l. bij de rechtbank in Den Haag bij de Voorzieningenrechter om een  voorziening” verzocht tegen de gemeente vanwege de verleende omgevingsvergunning aan de Britse School voor het gebruik van een tijdelijk gebouw dat vlak langs de A12 is gebouwd. De gemeente had hiertegen 2 dagen ervoor een verweerschrift ingediend bij de rechtbank met het verzoek om de eis van BOL van 9/7/2018 niet-ontvankelijk te verklaren. 

Aanwezig:

* Arrondissementsrechtbank Den Haag/afdeling Bestuursrecht: mr D. van der Meer;

* Gemeente Den Haag, namens College B&W: mr S. Hocks;

* Omgevingsdienst Haaglanden: dhr. G. Ravensbergen;

* Britse School: dhr. W. Hoobrouckx;

* BOL: dhr. Clemens vd Nat (woordvoerder) en dhr. Anton Janssen.

De rechter stelde als eerste aan de orde, dat de gemeente in haar verweerschrift betoogt dat BOL volgens haar eigen statuten weliswaar een belangenbehartiger zou kunnen zijn voor collectieve belangen van bewoners, maar niet van individuele bewoners en zeker niet van bedrijven en instellingen in Leidschenveen. De gemeente gaf als nadere toelichting aan dat zij het onbestaanbaar acht dat bewonersorganisaties betrokken zouden zijn/moeten worden bij elke vergunningsverlening en BOL derhalve als eiser niet-ontvankelijk moest worden verklaard. Clemens reageerde dat volgens de statuten BOL de belangenbehartiger is van iedereen die in Leidschenveen woont, werkt, of verblijft, in dit geval zelfs van toekomstige leerlingen van de Britse School en hun ouders. Deze ouders moeten kunnen vertrouwen op een overheid die zorgvuldig omgaat met de regelgeving. Het is juist deze onzorgvuldigheid waartegen BOL bezwaar maakt. BOL is zeer teleurgesteld over dit betoog van de gemeente waardoor zij stelt dat de bewonersorganisatie geen partij is in het behartigen van de belangen die belangrijk zijn voor de wijk. BOL is de afgelopen jaren over een diversiteit van onderwerpen in overleg met stadsbestuurders, raadsleden en ambtenaren. Maar blijkbaar is het onderwerp leefbaarheid van jonge leerlingen vlak langs de drukke A12 door het stadsbestuur niet bespreekbaar. Clemens heeft aan de rechter aangegeven dat BOL het zeer betreurt dat “overleg” over deze zaak nu via de Voorzieningenrechter moet verlopen! De rechter wilde weten of de Britse School heeft overwogen om met BOL overleg te voeren. De school gaf aan dat ze dit heeft overwogen, maar besloten heeft om dit niet te doen, omdat zijzelf voor hun eigen belang opkomen: BOL is zeker niet hun belangenbehartiger, was het antwoord van de Britse School! De rechter gaf aan nu te moeten nadenken of BOL wel of niet ontvankelijk is in deze zaak en de zitting voort te zetten met het voorbehoud dat hij in zijn uitspraak BOL niet­ontvankelijk zou kunnen verklaren! [Noot: de uitspraak van de rechter heeft hiermee de extra lading gekregen of actieve bewonersparticipatie in Den Haag nog zinvol kan zijn!]


De rechter vroeg aan BOL of leefomgeving betrekking heeft op situaties in de buitenomgeving, of ook binnenshuis. Het antwoord was gesneden koek voor Clemens: leefomgeving betreft zowel de binnen­, als buitenomgeving voor iedereen die woont, werkt, of verblijft. De rechter vroeg daarop wat BOL zoal in behandeling heeft met betrekking tot de leefomgeving. Clemens noemde meerdere onderwerpen en projecten, maar in het bijzonder het meetprogramma van stikstofdioxiden op 5 locaties in de wijk. De stikstofdioxiden zijn namelijk een goede indicator van de luchtkwaliteit. Dit meetprogramma duurde 13 maanden in 2014/2015, en de resultaten zijn gepubliceerd op onze website, maar zijn destijds ook gedeeld met de gemeente en de Britse School.


De rechter wilde meer weten over de stellingname van de gemeente dat alle benodigde onderzoeken om de omgevingsvergunning te kunnen verlenen voor de uitbreiding van de school al jaren geleden zijn gedaan voor de nieuwbouw van de Britse School. Naar de mening van de gemeente hebben geen veranderingen plaatsgevonden in de situatie ter plaatse van de school en zijn er daarom geen nieuw onderzoeken nodig voor het in gebruik nemen van de tijdelijke gebouwen. Het gebouw voldoet ook aan het Bouwbesluit. Clemens antwoordde dat bij de nieuwbouw van de school de rijsnelheid op de A12 max 100 km/u bedroeg en nu overdag max. 120 km/u en ’s nachts zelfs max. 130 km/u en er tevens meer files staan ter hoogte van Leidschenveen, die meer luchtverontreiniging veroorzaken. Echter bovenal is er nu in de wetgeving vastgelegd dat in de zone van een snelweg (binnen 300 meter) er voor nieuwbouw, of uitbreiding van bestaande gebouw voor instellingen waar “kwetsbare groepen” (o.a. leerlingen) verblijven aan de hand van nader onderzoek adequate maatregelen moeten worden getroffen om gezondheidsrisico’s te vermijden of te beperken. Dit is ook van toepassing op zogenoemde kruimelgevallen, waaronder de vergunning voor het tijdelijk gebouw is aangevraagd. Er is volgens BOL geen onderzoek uitgevoerd en derhalve is niet aan het wettelijke besluit gevoelige bestemmingen voldaan, tevens is hierdoor ook onbekend of maatregelen nodig zijn om een gezonde leefomgeving voor de leerlingen te waarborgen. Het onderzoek betreft overigens niet alleen de jaargemiddelde concentraties, zoals de gemeente aangeeft, maar Clemens betoogde dat volgens de wet ook naar de uurgemiddelde voor stikstofdioxiden en dag gemiddelde voor fijnstof gekeken moet worden. Juist door de grote variatie van luchtkwaliteit in de buurt van de snelweg is dit van belang. In de meetcampagne van 2015 is naar maand gemiddelden gekeken en toen bleek dat in de winter de lucht twee keer vuiler is dan in de zomer. De Omgevingsdienst Haaglanden gaf aan dat de hogere snelheden in de nacht geen nader onderzoek rechtvaardigen, omdat de lesuren overdag zijn. Clemens reageerde dat de rijsnelheden overdag ook hoger zijn en dat de Britse School erom bekend staat ook ’s avonds activiteiten voor de leerlingen te ontplooien: kortom onderzoek is wel degelijk relevant. Maar hoe dan ook volgens Nederlandse wetgeving vereist!


De rechter wilde meer weten over het tijdstip van de aanvraag van de omgevingsvergunning door de Britse School en de behandeltijd van de gemeente. Clemens gaf aan dat de Britse School in 2016 al heeft aangekondigd te willen uitbreide, maar dat de daadwerkelijke aanvraag van de omgevingsvergunning pas in maart 2018 is ingediend. De gemeente heeft ook niet snel gereageerd en heeft zelfs om verlenging van de behandeltermijn gevraagd, omdat de gemeente het advies van de GGD Haaglanden voor de permanente nieuwbouw mee wil nemen in haar besluit. Dat advies is eind-mei 2018 gegeven: de GGD vindt de locatie een ongunstige situatie voor de uitbreiding van kwetsbare groepen in risicovol gebied. Mede door dit advies heeften gemeenteraad (nog steeds) geen verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de permanente nieuwbouw! Toch is door de gemeente op 8 juni 2018 de omgevingsvergunning voor het tijdelijke gebouw verleend, wel met de clausule dat het voor eigen risico van de Britse School is om de bouwwerkzaamheden uit te voeren tijdens de bewaarperiode van 6 weken na datum vergunningverlening. BOL vindt het daarom zeer vreemd dat de school zo laat de vergunning heeft aangevraag, waardoor de voorzieningenrechter nu een uitspraak moet doen. De Britse School zou nu mogelijk in de problemen kunnen komen met de huisvesting van leerlingen als de vergunning zou worden ingetrokken.


De rechter vroeg waar de uitbreiding nu precies voor is bedoeld. De Britse School gaf aan deze nu geheel te hebben ingericht voor 45 bestaande leerlingen, waar het afgelopen schooljaar al ruimtegebrek voor bestond. Clemens reageerde hierop et de opmerking dat de aanvraag voor de vergunning vermeldt dat de uitbreiding nodig is voor minstens 75 nieuwe personen. Later in het jaar kan het leerlingaantal dus snel oplopen.


Clemens gaf aan dat BOL zeer teleurgesteld is over de verwijzing van de gemeente in haar verweerschrift naar een krantenartikel i het AD waarin de voorzitter van BOL wordt geciteerd dat een bouwstop van de Britse School nodig is om de gemeente wakker te krijgen om bij de minister aan te dringen om de rijsnelheid op de A12 te verlagen. Clemens gaf aan dat in het verweerschrift de indruk wordt gewekt dat BOL de Britse School gebruikt om de snelheid te verlagen. Dit is onjuist, het gaat BOL om de leefomgeving van van de jonge leerlingen en de school kan uiteraard iedere maatregel nemen om gezondheidsrisico’s te beperken, maar dat moet blijken uit een zorgvuldig onderzoek, dat niet heeft plaats gevonden! Wel is het zo, dat BOL verlaging van de rijsnelheid de best mogelijke (bron)maatregel vindt!


Na de 3 kwartier durende zitting vatte de rechter de zaak samen met: “BOL heeft geen problemen met de uitbreiding van de Britse School, maar wel met het gebruik van de nieuwe onderwijsruimte door leerlingen zolang er geen maatregelen zijn getroffen die blijken uit nader onderzoek naar gezondheidsrisico’s voor leerlingen”. 

De rechter zal over uiterlijk 14 dagen na 2 augustus schriftelijk uitspraak doen.


D. 09/07/2018

Aan de President van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag. Sector bestuursrecht.
Postbus 20302,
2500 EH Den Haag

Den Haag, 9 Juli 2018

Betreft: verzoek tot voorlopige voorziening ten aanzien van het besluit van de gemeente Den Haag tot het verlenen van een omgevingsvergunning met zaaknummer 201806574/6769122

Edelachtbare heer/vrouwe,

Op 8 juni 2018 jl. verleende gemeente Den Haag aan de British School te Den Haag een omgevingsvergunning - beschikking verleend regulier, voor de realisatie van een tijdelijk onderwijsgebouw op locatie Vrouw Avenweg 640, 2493 WZ te Den Haag.

Tegen dit besluit heeft de Bewonersorganisatie Leidschenveen, hierna ook te noemen de BOL, op 4 juli 2018 een bezwaar ingediend bij het college van B & W van de gemeente Den Haag. Eerder heeft de BOL op 9 april 2018 een brief met bedenkingen tegen de ontwerp-Omgevingsvergunning verstuurd naar dit college, waar tot nu toe niet op is gereageerd.

Een afschrift van het bezwaarschrift, respectievelijk de brief met bedenkingen is bijgevoegd en ik verzoek u dit als hier ingelast en herhaald te beschouwen.

De gemeente heeft aan de eigenaar omgevingsvergunning verstrekt voor de realisatie van een tijdelijk onderwijsgebouw op locatie Vrouw Avenweg 640. De Bewonersorganisatie Leidschenveen verwacht dat binnenkort zal worden overgegaan tot in gebruik name van dit onderwijsgebouw, namelijk eind augustus 2018, bij het begin van het nieuwe schooljaar. Wij merken op dat het tijdelijke gebouw reeds in een ver gevorderd stadium van afbouw is. Vanaf het nieuwe school jaar, beginnend in september aanstaande, wil de school in het gebouw 75 leerlingen en onderwijzers onderbrengen. De late aanvraag van de vergunning door de eigenaar en de trage afhandeling door de Gemeente hebben er toe geleid dat eerst op 12 juni 2018 de omgevingsvergunning is bekend geworden en laat de gemeente nu weinig tijd om ons bezwaar af te handelen, voordat het nieuwe schooljaar begint. Om deze reden hebben wij een spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening.

De BOL, komt op voor de veilige, gezonde en duurzame woon-, leef- en werkomgeving van de mensen die wonen of verblijven in de wijk Leidschenveen. Dit omvat ook de belangen van de leerlingen en onderwijzers die verblijven in het tijdelijke gebouw van de Britse School in onze wijk. Bij in gebruik name van het gebouw worden deze personen naar onze mening blootgesteld aan te hoge geluidbelasting en te hoge concentraties vervuilende stoffen in de lucht die komen van het verkeer op de A12. Wij zijn van mening dat het tijdelijke gebouw een ongezonde leefomgeving is. Het onderzoek naar de leefomgeving in het tijdelijke gebouw is niet gedaan en maatregelen zijn daarom niet geëist. Uit het onderzoek had kunnen komen dat het tijdelijke gebouw niet gebouwd had mogen worden, of dat het gebouw aan bepaalde eisen had moeten voldoen. Maatregelen zoals een geluidwerende gevel/dak en speciale luchtfiltratie hadden bijvoorbeeld de leefomgeving aanzienlijk kunnen verbeteren. Weliswaar wordt in de technische beschrijving van het gebouw gesproken over een sandwich buitengevel met een geluidsisolatie van ca. -35dB, maar gezien het grote raamoppervlak is daarmee nog niet de algehele geluidisolatie van de gevel geborgd. En onze zorg wordt nog versterkt doordat elk raam is voorzien van een relatief groot ventilatierooster.

Bij spoedige behandeling door uw rechtbank kan de school elders huisvesting voor de genoemde 75 leerlingen en onderwijzers realiseren, voordat het nieuwe schooljaar begint. Het tijdelijke gebouw hoeft dan niet per september in gebruik te worden genomen. Voor de goede orde berichten wij u dat wij de British School hebben geïnformeerd over het bezwaar en deze gevraagde voorziening.

Op grond van het bovenstaande verzoek ik u het voornoemde besluit te schorsen in die zin dat geen (verder) gebruik kan worden gemaakt van de omgevingsvergunning en het tijdelijke gebouw niet in gebruik mag worden genomen, dan wel een zodanige voorlopige voorziening (maatregel) te treffen in afwachting van het moment waarop op ons bezwaarschrift is beslist.


Graag hoor ik spoedig van u, 


Hoogachtend,

Anton L.C. Janssen (Voorzitter)
Stichting Bewonersorganisatie Leidschenveen Postbus 209
2260 AE Leidschendam
M: +31 6 24233112
E: antonjanssen@leidschenveen.nu, of
E: alcjanssen@icloud.com (privé)

Bijlagen:
1 - afschrift van het besluit B & W
2 - bezwaarschrift aan gemeente Den Haag
3 - brief met bedenkingen aan gemeente Den Haag 4 - Statuten BOL
5 – Erkenning BOL*********

25-1-2018
Bericht van onze Millieuwachter :Trouw brengt artikel :De knusse houtkachel is eigenlijk een no-go


****
Uitzending 14 november 2017 RTL nieuws interview met Clemens v d Nat van BOL.
 Milieudefensie samen met BOL strijden voor schone lucht in Leidschenveen.
***********

***
8-8-2017 Bewoners van Leidschenveen, in het bijzonder in de Rietbuurt, hebben herhaaldelijk bij BOL, de gemeente en fracties in de gemeenteraad hun zorg kenbaar gemaakt over fijn stof, dat afkomstig is van het verkeer op de A12. Maatregelen zijn echter achterwege gebleven, omdat door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) berekende concentraties lager zijn dan wettelijke normen.

Omdat er echter ook roet is geconstateerd, acht BOL toch maatregelen noodzakelijk.

In augustus 2017 zullen er flyers in de Rietbuurt verspreid worden, met een 
enquête.
Bij voldoende reacties zullen  het college B&W en de gemeenteraad worden gevraagd maatregelen te nemen.

Klik op plaatje voor vergroting

U kunt de enquête ook online invullen 
HIER
Klik op plaatje voor vergroting

BOL is teleurgesteld, dat B&W Den Haag niet wil erkennen dat er al risico’s voor de gezondheid bestaan met concentraties van uitlaatgassen beneden de wettelijke normen. Maatregelen op korte termijn betreffen het verlagen van de maximum snelheid op zowel de A12 als de A4 bij Leidschenveen tot 100 km/u.
Nu het College B&W Den Haag geen verdere maatregelen wil treffen zal BOL hierover zelf overleg gaan voeren met Rijkswaterstaat.


Voor het volledige antwoord van het College B&W aan BOL zie
Antwoord  brief gemeente Den haag
9-7 2016
Na teleurstellend antwoord gaat  Milieudefensie naar de rechter
De reactie van de staatssecretaris op onze vraag om gezonde lucht, laat wederom zien dat de overheid te weinig doet voor onze gezondheid. Daarom heeft  
Milieudefensie 
recent een rechtszaak tegen de Staat aangespannen om maatregelen te eisen. Mensen hebben recht op gezonde lucht. Het is de hoogste tijd dat de politiek dit ook gaat inzien!

Milieudefensie eist schone lucht.


*********************

8-7-2016
College B&W Den Haag vindt, dat er al voldoende maatregelen staan gepland, die ook de luchtkwaliteit in Leidschenveen verbeteren.
Het College B&W van Den Haag heeft op 5 juli 2016 BOL antwoord gegeven op de aanbevelingen van het Meetrapport Luchtkwaliteit Leidschenveen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

B&W stelt, dat het zich houdt aan de wettelijke normen en deze voor Leidschenveen niet worden overschreden. Bovendien zijn er voor de komende jaren al voldoende maatregelen gepland om de doorstroming van het verkeer op de A4 te waarborgen, die ook tegemoet komen aan de voorstellen van BOL voor verbetering van de luchtkwaliteit. Dit zijn:
start van verbreding van de A4 tussen Leidschendam en Vlietland naar 2 x 4 rijstroken;
vanaf 2022 ontvlechting van doorgaand en lokaal verkeer tussen Rijswijk en Leidschendam door een volledige parallelstructuur.
Voor de A12 bij Leidschenveen stelt B&W, dat de snelheid al grotendeels is vastgesteld op maximaal 100 km/uur. Dit is echter niet juist: de snelheid is overdag maximaal 120 en ’s nachts 130 km/u.


23-5-2016
Op 19 mei 2016 heeft Olivier Beens van Milieudefensie het Meetrapport Luchtkwaliteit 2015 Den Haag uitgereikt aan wethouder Tom de Bruijn (D66). 

Foto: Milieudefensie/Pierre Crom

Bezorgde bewoners hebben gedurende geheel 2015 10 meetpunten in Den Haag beheerd voor het meten van stikstofdioxide. Uit die resultaten blijkt dat hun bezorgdheid over een aantal straten meer dan terecht is. De al van eerdere metingen bekende straten voeren het lijstje van deze straten nu ook weer aan: Hoefkade, Javastraat, Weteringkade. De bewoners hebben de metingen uitgevoerd in het kader van de campagne “Samen voor gezonde lucht” van Milieudefensie. De metingen van Milieudefensie laten zien wat ook al door het RIVM geconstateerd was: Den Haag voldoet niet aan de EU-norm voor stikstofdioxide in de lucht. De norm is 40 microgram per m3 en met 46 microgram zit bijvoorbeeld de Hoefkade daar ver boven!

In zijn reactie benadrukte de wethouder hoe moeilijk het is te opereren in een vijf- partijen coalitie en dat de echte oplossing uit Brussel moet komen, namelijk strengere emissie-eisen voor het verkeer. De aanwezige vertegenwoordigers van "Adem Graag in Den Haag" en raadsleden van GroenLinks en de Partij voor de Dieren waren het hier niet mee eens! De toegang van oudere typen dieselauto's en tweetakt scooters en -bromfietsen kan wel degelijk worden verhinderd. Later op de avond heeft wethouder De Bruijn inderdaad tijdens een raadsvergadering toegezegd om een door de Raad gesteunde motie van Groen Links en Partij voor de Dieren uit te voeren om scooters en brommers uit de binnenstad te gaan weren.

Door de voorzitter van BOL werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de wethouder te vragen naar de benodigde maatregelen voor Leidscheveen, zoals die worden aangetoond in het Meetrapport Luchtkwaliteit 2015 van Leidschenveen. Hierbij wees hij in het bijzonder op de geplande nieuwbouw van woningen in Deelplan 20 langs de A4, waar door BOL een hogere concentratie van kankerverwekkende stoffen in de lucht is aangetroffen. Ook voor ondernemingen, scholen en sportfaciliteiten, die zijn of nog worden gevestigd in de bedrijvenstrook langs beide snelwegen zijn maatregelen van groot belang. In reactie gaf de wethouder aan, dat hij de hier benodigde verlaging van de snelheid op de A12 en A4 niet zelf kan laten treffen, maar hiervoor met de rijksoverheid moet overleggen. Later op de avond heeft de Raad besloten om het College B&W verantwoordelijk te stellen voor het afdoen van het Meetrapport luchtkwaliteit Leidschenveen en de Raad te informeren over welke maatregelen er worden getroffen.
**************


28-4-2016


 Naar aanleiding van uitingen van zorg van bewoners van Leidschenveen over het toegenomen geluid en stank van de snelweg mede ook speciaal zorgen over de luchtkwaliteit in Leidschenveen, is BOL in 2015 een meetprogramma gestart. 

 Luchtkwaliteit in Leidschenveen.
Lees resultaten:

Luchtkwaliteit Leidschenveen rapport vandaag gepubliceerd.

*****************

11-3-2016
Negen vragen die u altijd al wilde stellen over luchtkwaliteit rond snelwegen
Lees hier

******************

22 Maart 2015
Bericht over uitzending ZEMBLA van 13 april 2015 over gevaren van snelweg dicht bij scholen. "Stikken aan de snelweg"  HIER

********************

17 januari 2015
buisjes

17 januari, vandaag start metingen luchtkwalitet door BOL in Leidschenveen

Programma 2015 voor metingen luchtkwaliteit in Leidschenveen is 17 januari 2015 gestart!
Vrijwilligers van BOL hebben op 3 plaatsen in Leidschenveen meetkokers geplaatst om de luchtkwaliteit te kunnen meten. In deze kokers bevinden zich zogenaamde Palmes- reageerbuisjes waarmee het gehalte stikstofdioxide (NO2) in de lucht kan worden bepaald. Dit NO2 en ook fijn stof zit in de uitlaatgassen van auto’s. Een bestanddeel van fijn stof is roet en daarvan is bekend, dat dit kankerverwekkend kan zijn. Vanaf 1 januari 2015 moet de luchtkwaliteit in alle gemeenten in Nederland voldoen aan de wettelijke maximum normen voor NO2 en fijn stof. Dus ook Den Haag moet hieraan voldoen!

Voorlopige resultaten worden iedere maand op onze website geplaatst beginnende volgende maand,
Lees meer

************************************

10 januari 2015
Metingen luchtkwaliteit in Leidschenveen door BOL 
                                         
Bewoners van Leidschenveen, in het bijzonder in de Rietbuurt, hebben herhaaldelijk bij BOL, de gemeente en fracties in de gemeenteraad hun zorg kenbaar gemaakt over fijn stof, dat afkomstig is van het verkeer op de A12. Maatregelen zijn echter achterwege gebleven, omdat door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) berekende concentraties lager zijn dan wettelijke normen.

Omdat er echter ook roet is geconstateerd, acht BOL toch maatregelen noodzakelijk.

Om gegevens te verkrijgen uit echte metingen heeft BOL Milieudefensie gevraagd om representatieve meetpunten langs de A12 in de Rietbuurt op te nemen in hun nieuwe meetprogramma 2015. Dat bleek niet mogelijk. Wel heeft Milieudefensie BOL geadviseerd hoe zo’n meetprogramma uitgevoerd kan worden.

BOL heeft besloten om gedurende 2015 met vrijwilligers een eigen meetprogramma uit te voeren met behulp van Palmes – buisjes, zoals dat ook wordt gedaan door Milieudefensie. Ingenieursbureau “Buro Blauw” in Wageningen voert de noodzakelijke analyses uit.

Om de invloed van het verkeer op de luchtkwaliteit in Leidschenveen te meten zijn door BOL 3 locaties gekozen:

hoek Vrouw Avenweg en Donau (invloed A12 in de Rietbuurt);

hoek Oude Polderweg en Chris Lebeaulaan (invloed A12 en Laan van Leidschenveen);

hoek Oude Middenweg en Spireaveld (invloed A4 en Laan v Leidschenveen).


De start van de metingen is gepland op 15 januari 2015

Lees meer

*********************************

9-10-2014

Hoe gezond is onze lucht? 

Op 2 oktober 2014 werd het Eindrapport "Hoe gezond is onze lucht?" door Milieudefensie aangeboden aan wethouder Tom de Bruijn van Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu.

Het betreft metingen, die in 2012 en 2013 zijn gedaan in het centrum van Den Haag.
De lucht op veel plekken in Nederland is nog steeds ongezond. Dit blijkt uit metingen die 60 bewonersgroepen samen met Milieudefensie hebben uitgevoerd. Bewoners hebben de luchtvervuiling gemeten op plekken die voor hen belangrijk zijn, zoals op het schoolplein van hun kinderen of in een straat waar ze dagelijks fietsen.
Op 12 van de 101 meetpunten overschrijden de jaargemiddelde concentraties de Europese normen.
Helaas is ook op de andere locaties de lucht niet gezond. De resultaten van het meetproject staan in dit rapport. In het rapport staat ook een vergelijking van de metingen met berekeningen door het RIVM. Hieruit blijkt dat deze op veel punten goed overeenkomen. Dit geeft veel vertrouwen in deze metingen.

  Actieplan "Gezonde lucht in Den Haag" HIER

 "Hoe gezond is onze lucht" rapport Milieudefensie  HIER

*****************


COPD aandoeningen Leidschenveen

Bewoners vermoeden, dat er in Leidschenveen meer COPD aandoeningen zijn dan elders. De hoeveelheid “fijn stof” in de lucht wordt hierbij als mogelijke oorzaak genoemd. Mede hierom is er een ergernis over het feit dat de snelweg langs Leidschenveen, daar waar deze Leidschenveen passeert, een snelheidslimiet heeft van 120 km/u, terwijl dat voor en na Leidschenveen 100 km/u is.

   COPD aandoeningen Leidschenveen (1) 
Go Top