Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit

25-1-2018
Bericht van onze Millieuwachter :Trouw brengt artikel :De knusse houtkachel is eigenlijk een no-go


****
Uitzending 14 november 2017 RTL nieuws interview met Clemens v d Nat van BOL.
 Milieudefensie samen met BOL strijden voor schone lucht in Leidschenveen.
***********

***
8-8-2017 Bewoners van Leidschenveen, in het bijzonder in de Rietbuurt, hebben herhaaldelijk bij BOL, de gemeente en fracties in de gemeenteraad hun zorg kenbaar gemaakt over fijn stof, dat afkomstig is van het verkeer op de A12. Maatregelen zijn echter achterwege gebleven, omdat door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) berekende concentraties lager zijn dan wettelijke normen.

Omdat er echter ook roet is geconstateerd, acht BOL toch maatregelen noodzakelijk.

In augustus 2017 zullen er flyers in de Rietbuurt verspreid worden, met een 
enquête.
Bij voldoende reacties zullen  het college B&W en de gemeenteraad worden gevraagd maatregelen te nemen.

Klik op plaatje voor vergroting

U kunt de enquête ook online invullen 
HIER
Klik op plaatje voor vergroting

BOL is teleurgesteld, dat B&W Den Haag niet wil erkennen dat er al risico’s voor de gezondheid bestaan met concentraties van uitlaatgassen beneden de wettelijke normen. Maatregelen op korte termijn betreffen het verlagen van de maximum snelheid op zowel de A12 als de A4 bij Leidschenveen tot 100 km/u.
Nu het College B&W Den Haag geen verdere maatregelen wil treffen zal BOL hierover zelf overleg gaan voeren met Rijkswaterstaat.


Voor het volledige antwoord van het College B&W aan BOL zie
Antwoord  brief gemeente Den haag
9-7 2016
Na teleurstellend antwoord gaat  Milieudefensie naar de rechter
De reactie van de staatssecretaris op onze vraag om gezonde lucht, laat wederom zien dat de overheid te weinig doet voor onze gezondheid. Daarom heeft  
Milieudefensie 
recent een rechtszaak tegen de Staat aangespannen om maatregelen te eisen. Mensen hebben recht op gezonde lucht. Het is de hoogste tijd dat de politiek dit ook gaat inzien!

Milieudefensie eist schone lucht.


*********************

8-7-2016
College B&W Den Haag vindt, dat er al voldoende maatregelen staan gepland, die ook de luchtkwaliteit in Leidschenveen verbeteren.
Het College B&W van Den Haag heeft op 5 juli 2016 BOL antwoord gegeven op de aanbevelingen van het Meetrapport Luchtkwaliteit Leidschenveen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

B&W stelt, dat het zich houdt aan de wettelijke normen en deze voor Leidschenveen niet worden overschreden. Bovendien zijn er voor de komende jaren al voldoende maatregelen gepland om de doorstroming van het verkeer op de A4 te waarborgen, die ook tegemoet komen aan de voorstellen van BOL voor verbetering van de luchtkwaliteit. Dit zijn:
start van verbreding van de A4 tussen Leidschendam en Vlietland naar 2 x 4 rijstroken;
vanaf 2022 ontvlechting van doorgaand en lokaal verkeer tussen Rijswijk en Leidschendam door een volledige parallelstructuur.
Voor de A12 bij Leidschenveen stelt B&W, dat de snelheid al grotendeels is vastgesteld op maximaal 100 km/uur. Dit is echter niet juist: de snelheid is overdag maximaal 120 en ’s nachts 130 km/u.


23-5-2016
Op 19 mei 2016 heeft Olivier Beens van Milieudefensie het Meetrapport Luchtkwaliteit 2015 Den Haag uitgereikt aan wethouder Tom de Bruijn (D66). 

Foto: Milieudefensie/Pierre Crom

Bezorgde bewoners hebben gedurende geheel 2015 10 meetpunten in Den Haag beheerd voor het meten van stikstofdioxide. Uit die resultaten blijkt dat hun bezorgdheid over een aantal straten meer dan terecht is. De al van eerdere metingen bekende straten voeren het lijstje van deze straten nu ook weer aan: Hoefkade, Javastraat, Weteringkade. De bewoners hebben de metingen uitgevoerd in het kader van de campagne “Samen voor gezonde lucht” van Milieudefensie. De metingen van Milieudefensie laten zien wat ook al door het RIVM geconstateerd was: Den Haag voldoet niet aan de EU-norm voor stikstofdioxide in de lucht. De norm is 40 microgram per m3 en met 46 microgram zit bijvoorbeeld de Hoefkade daar ver boven!

In zijn reactie benadrukte de wethouder hoe moeilijk het is te opereren in een vijf- partijen coalitie en dat de echte oplossing uit Brussel moet komen, namelijk strengere emissie-eisen voor het verkeer. De aanwezige vertegenwoordigers van "Adem Graag in Den Haag" en raadsleden van GroenLinks en de Partij voor de Dieren waren het hier niet mee eens! De toegang van oudere typen dieselauto's en tweetakt scooters en -bromfietsen kan wel degelijk worden verhinderd. Later op de avond heeft wethouder De Bruijn inderdaad tijdens een raadsvergadering toegezegd om een door de Raad gesteunde motie van Groen Links en Partij voor de Dieren uit te voeren om scooters en brommers uit de binnenstad te gaan weren.

Door de voorzitter van BOL werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de wethouder te vragen naar de benodigde maatregelen voor Leidscheveen, zoals die worden aangetoond in het Meetrapport Luchtkwaliteit 2015 van Leidschenveen. Hierbij wees hij in het bijzonder op de geplande nieuwbouw van woningen in Deelplan 20 langs de A4, waar door BOL een hogere concentratie van kankerverwekkende stoffen in de lucht is aangetroffen. Ook voor ondernemingen, scholen en sportfaciliteiten, die zijn of nog worden gevestigd in de bedrijvenstrook langs beide snelwegen zijn maatregelen van groot belang. In reactie gaf de wethouder aan, dat hij de hier benodigde verlaging van de snelheid op de A12 en A4 niet zelf kan laten treffen, maar hiervoor met de rijksoverheid moet overleggen. Later op de avond heeft de Raad besloten om het College B&W verantwoordelijk te stellen voor het afdoen van het Meetrapport luchtkwaliteit Leidschenveen en de Raad te informeren over welke maatregelen er worden getroffen.
**************


28-4-2016


 Naar aanleiding van uitingen van zorg van bewoners van Leidschenveen over het toegenomen geluid en stank van de snelweg mede ook speciaal zorgen over de luchtkwaliteit in Leidschenveen, is BOL in 2015 een meetprogramma gestart. 

 Luchtkwaliteit in Leidschenveen.
Lees resultaten:

Luchtkwaliteit Leidschenveen rapport vandaag gepubliceerd.

*****************

11-3-2016
Negen vragen die u altijd al wilde stellen over luchtkwaliteit rond snelwegen
Lees hier

******************

22 Maart 2015
Bericht over uitzending ZEMBLA van 13 april 2015 over gevaren van snelweg dicht bij scholen. "Stikken aan de snelweg"  HIER

********************

17 januari 2015
buisjes

17 januari, vandaag start metingen luchtkwalitet door BOL in Leidschenveen

Programma 2015 voor metingen luchtkwaliteit in Leidschenveen is 17 januari 2015 gestart!
Vrijwilligers van BOL hebben op 3 plaatsen in Leidschenveen meetkokers geplaatst om de luchtkwaliteit te kunnen meten. In deze kokers bevinden zich zogenaamde Palmes- reageerbuisjes waarmee het gehalte stikstofdioxide (NO2) in de lucht kan worden bepaald. Dit NO2 en ook fijn stof zit in de uitlaatgassen van auto’s. Een bestanddeel van fijn stof is roet en daarvan is bekend, dat dit kankerverwekkend kan zijn. Vanaf 1 januari 2015 moet de luchtkwaliteit in alle gemeenten in Nederland voldoen aan de wettelijke maximum normen voor NO2 en fijn stof. Dus ook Den Haag moet hieraan voldoen!

Voorlopige resultaten worden iedere maand op onze website geplaatst beginnende volgende maand,
Lees meer

************************************

10 januari 2015
Metingen luchtkwaliteit in Leidschenveen door BOL 
                                         
Bewoners van Leidschenveen, in het bijzonder in de Rietbuurt, hebben herhaaldelijk bij BOL, de gemeente en fracties in de gemeenteraad hun zorg kenbaar gemaakt over fijn stof, dat afkomstig is van het verkeer op de A12. Maatregelen zijn echter achterwege gebleven, omdat door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) berekende concentraties lager zijn dan wettelijke normen.

Omdat er echter ook roet is geconstateerd, acht BOL toch maatregelen noodzakelijk.

Om gegevens te verkrijgen uit echte metingen heeft BOL Milieudefensie gevraagd om representatieve meetpunten langs de A12 in de Rietbuurt op te nemen in hun nieuwe meetprogramma 2015. Dat bleek niet mogelijk. Wel heeft Milieudefensie BOL geadviseerd hoe zo’n meetprogramma uitgevoerd kan worden.

BOL heeft besloten om gedurende 2015 met vrijwilligers een eigen meetprogramma uit te voeren met behulp van Palmes – buisjes, zoals dat ook wordt gedaan door Milieudefensie. Ingenieursbureau “Buro Blauw” in Wageningen voert de noodzakelijke analyses uit.

Om de invloed van het verkeer op de luchtkwaliteit in Leidschenveen te meten zijn door BOL 3 locaties gekozen:

hoek Vrouw Avenweg en Donau (invloed A12 in de Rietbuurt);

hoek Oude Polderweg en Chris Lebeaulaan (invloed A12 en Laan van Leidschenveen);

hoek Oude Middenweg en Spireaveld (invloed A4 en Laan v Leidschenveen).


De start van de metingen is gepland op 15 januari 2015

Lees meer

*********************************

9-10-2014

Hoe gezond is onze lucht? 

Op 2 oktober 2014 werd het Eindrapport "Hoe gezond is onze lucht?" door Milieudefensie aangeboden aan wethouder Tom de Bruijn van Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu.

Het betreft metingen, die in 2012 en 2013 zijn gedaan in het centrum van Den Haag.
De lucht op veel plekken in Nederland is nog steeds ongezond. Dit blijkt uit metingen die 60 bewonersgroepen samen met Milieudefensie hebben uitgevoerd. Bewoners hebben de luchtvervuiling gemeten op plekken die voor hen belangrijk zijn, zoals op het schoolplein van hun kinderen of in een straat waar ze dagelijks fietsen.
Op 12 van de 101 meetpunten overschrijden de jaargemiddelde concentraties de Europese normen.
Helaas is ook op de andere locaties de lucht niet gezond. De resultaten van het meetproject staan in dit rapport. In het rapport staat ook een vergelijking van de metingen met berekeningen door het RIVM. Hieruit blijkt dat deze op veel punten goed overeenkomen. Dit geeft veel vertrouwen in deze metingen.

  Actieplan "Gezonde lucht in Den Haag" HIER

 "Hoe gezond is onze lucht" rapport Milieudefensie  HIER

*****************


COPD aandoeningen Leidschenveen

Bewoners vermoeden, dat er in Leidschenveen meer COPD aandoeningen zijn dan elders. De hoeveelheid “fijn stof” in de lucht wordt hierbij als mogelijke oorzaak genoemd. Mede hierom is er een ergernis over het feit dat de snelweg langs Leidschenveen, daar waar deze Leidschenveen passeert, een snelheidslimiet heeft van 120 km/u, terwijl dat voor en na Leidschenveen 100 km/u is.

   COPD aandoeningen Leidschenveen (1)
 
Go Top