Wateroverlast

Leidschenveen ondervindt veel wateroverlast zie eerdere berichtgevingen.

*******************

23 mei 2016

Vidomes heeft onverwacht, in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van gemeente Den Haag, een schouw gehouden van het drainagesysteem rondom een woonblok aan het Speenkruidveld in Leidschenveen. Geconstateerd is, dat een deel van de leiding en kolken inderdaad ontbreken. 
Vidomes gaat nu in overleg met de gemeente onderzoeken welke maatregelen getroffen kunnen worden om het regenwater op een juiste wijze af te kunnen voeren naar het gemeentelijke rioolsysteem. 
Het lijkt erop, dat na ruim 15 jaar de klacht over wateroverlast in dit woonblok door Vidomes serieus wordt genomen.

******************

19 mei 2016
BOL heeft de in 2015 ontvangen klachten van bewoners over wateroverlast onderverdeeld in 2 probleemoorzaken:
  1. 1. Te hoog waterpeil;
  2. 2. Ontbreken van een afdoende drainagesysteem bij woningblokken.
Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft aan BOL aangegeven, dat het waterpeil is vastgesteld op basis van informatie over het oorspronkelijke ontwerp van de wijk. Naar aanleiding van een schouw van de gemeente en het toenmalige Ontwikkelingsbedrijf Leidschenveen (OBL) in 2004 zijn er aanvullende maatregelen getroffen voor de afvoer van het water. Daarmee was voor Delfland het probleem afgedaan.

Ten aanzien van ontbrekende drainagesystemen heeft BOL in 2015 meerdere  brieven aan stadsdeelwethouder Tom de Bruijn (D66) gestuurd om hier nader onderzoek naar te doen en passende maatregelen te treffen. In reactie daarop werd telkens aangegeven, dat uit de beschikbare overzichten van de drainagesystemen in Leidschenveen niet blijkt dat er na 2004 nog gebreken zijn. Voorts werd aangegeven, dat maatregelen tegen wateroverlast op particulier terrein niet een verantwoordelijkheid zijn van de gemeente, maar van de eigenaar zelf. 

Na verder aandringen van BOL is er door de gemeente op 22 januari 2016 in aanwezigheid van vertegenwoordigers van BOL toch een schouw uitgevoerd op de aanwezigheid van het drainagesysteem (leiding en kolken) bij een woonblok van het Speenkruidveld. Uit deze schouw bleek, dat bij de bouw van het betreffende woonblok het drainagesysteem niet volledig is aangelegd. De gemeente heeft Vidomes als de eigenaar van de huurwoningen eind- maart 2016 op de hoogte gesteld van de resultaten van dit onderzoek en gewezen op hun verantwoordelijkheid om passende maatregelen te treffen. 

BOL heeft een bewoner van het woonblok geadviseerd om zelf ook de melding aan Vidomes te doen dat uit de door de gemeente gehouden schouw blijkt dat een deel van het drainagesysteem ontbreekt en dit de oorzaak is van de al jaren voorkomende wateroverlast in de tuin. Hierbij is Vidomes verzocht om binnen 6 weken passende maatregelen te treffen.
Door Vidomes is hier inmiddels op geantwoord, dat zij met de gemeente contact zal opnemen voor het uitvoeren van een nieuwe schouw in aanwezigheid van vertegenwoordigers van Vidomes.

**************

18 september 2015
  Wateroverlast Leidschenveen in beeld

************

22 april 2015
Op basis van de uitslag van de Waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015 zijn er coalitiebesprekingen gehouden. Op 17 april 2015 hebben de partijen VVD, Algemene Waterschapspartij (AWP), CDA, Water Natuurlijk en de geborgde categorieën "Bedrijven" en "Ongebouwd" een coalitie-akkoord gesloten. Het motto van dit akkoord is: "Iedereen bewust van water".

Het Bestuur (Verenigde Vergadering) van het Hoogheemraadschap van Delfland bestaat uit 30 zetels onder leiding van Dijkgraaf mr. M.(Michel) A.P. van Haersma Buma. Binnen het nieuwe bestuur bekleden VVD, AWP, "Bedrijven" en "Onbebouwd" elk 4 zetels en het CDA en Water Natuurlijk elk 3 zetels. De coalitie heeft dus een ruime meerderheid! De zes partijen van de coalitie leveren 5 Hoogheemraden (te vergelijken met "wethouder" in het gemeentebestuur). De Dijkgraaf en Hoogheemraden vormen samen het College van het Hoogheemraadschap.
De nieuwe Hoogheemraden zijn:
* VVD: Marcel Houtzager (Portefeuille Stedelijk Waterbeheer & Klimaatadoptie;
* AWP: Hans Middendorp (Portefeuille Watersysteem);
* Bedrijven/Onbebouwd: Han van Olphen (Portefeuille Afvalwaterketen en zuiveren);
* CDA: Ries Smits (Portefeuille Financien, Duurzaamheid en Innovatie);
* Water Natuurlijk: Ingrid ter Woorst (Portefeuille Gezond, schoon en zoet water).

Belangrijke punten in het Coalitie-akkoord 2015 zijn:
> De schuld van vroegere noodzakelijke investeringen wordt afgebouwd door in de komende 3 jaar 10 miljoen euro te bezuinigen.
> De kostentoedeling van de waterschapslasten voor ingezetenen wordt verlaagd van 57 naar 54% en van Bedrijven/Onbebouwd verhoogd van 43 naar 46%. De tarieven stijgen de komende 4 jaar met 1,5% per jaar.
> Elke ingezetene moet zuiveringsheffing gaan betalen. De mogelijkheid tot kwijtschelding van de zuiveringsheffing wordt in 2 jaar afgebouwd. Dit betekent, dat de zuiveringsheffing geleidelijk wordt verlaagd: in 2019 met 15 euro per vervuilingseenheid (ve). Omdat elk huishouden wordt aangeslagen voor minimaal 3 ve betekent dit dan een verlaging van 45 euro per jaar voor een huishouden van 2 of meer personen.
> Het oppervlaktewater moet geschikt worden als zwemwater voor mens en dier.
> Wateroverlast moet worden voorkomen door integraal beheer en samenwerking met andere beheerders van de openbare ruimte, zoals gemeenten. Dit betreft ook het grondwaterpeil in b.v. Leidschenveen.
> Het waterbeheer in stedelijke gebieden moet meer en beter worden aangepast aan de klimaatverandering.

Het nieuwe College van Hoogheemraadschap van Delfland wordt 23 april 2015 beëdigd.

Het Coalitie-akkoord 2015 kunt u vinden op www.hhdelfland.nl/over-ons/doelen-en-resultaten .

****************

12-3-2015

***************

2-3-2015

*********************

22-2-2015

********************

 
Go Top