Volgend artikel Vorig artikel

Parkeeroverlast wijk Lanen en Velden


Geplaatst op 13-02-2014 19:33
Beste mensen,

Voor u werd in het AD/HC van 13-2-'14 gelezen dat de P-druk in de directe omgeving van De Yp, het recent in gebruik genomen politiecentrum bij het Stadsdeelkantoor, enorm is toegenomen.
Bewoners kunnen hun auto niet of slecht kwijt. Actie wordt ondernomen en zo worden onjuist geplaatste auto's voorzien van een waarschuwing(nog). Vanaf volgende week wordt bekeurd.
Het kan dus wel, terwijl rondom bijvoorbeeld het Mondriaan alles wordt gedoogd?!
Is de andere opstelling gevolg van het feit dat in Ypenburg juist de "politie" de problemen voor bewoners (b-)lijkt te veroorzaken?
Hoe zat het ook al weer met die monniken en kappen?

Groet,
Een veelvuldig zoekende bestuurder.
               
Reactie : 22-11-2015 15:58:35
Beste redactie, is het mogelijk de respectievelijke items over dit probleem samen te voegen ..................?!

Het actuele beleid van onze gemeente staat beschreven in de communicatie over de Oude Polderweg en die gaat vanzelfsprekend op voor het geheel van de P-problematiek.
Deze op zich verminderd niet door toewijzing van doelgroepplaatsen, waardoor het beschikbaar aantal wisselplaatsen wordt gereduceerd.
Een minder-valideplek en die voor "Greenpoint" is acceptabel, maar how about die voor opladen van E-auto's?!
Daarvoor heeft onze overheid ook een beleid en criteria opgesteld. Men heeft het ons (BOL) ter beschikking gesteld, zodat ook u er kennis van kunt nemen.

Criterialijst locatiekeuze openbaar opladen elektrische auto’s
De gemeente Den Haag plaatst oplaadpunten in de openbare ruimte om eigenaren van elektrische auto’s in staat te stellen elektrisch te rijden en te laden in de stad. Door het toevoegen van extra oplaadpunten realiseert de gemeente een (dekkend) netwerk van oplaadpunten. De uitbreiding van dit netwerk vindt plaats op basis van het Plan van aanpak laadinfrastructuur elektrische auto’s. Waar mogelijk wordt daarbij rekening gehouden met de behoefte aan een oplaadpunt. Dat wil zeggen dat bij de locatiekeuzes voor nieuwe oplaadpunten de gemeente kiest voor locaties waar reeds beoogd gebruikers zijn. Deze beoogde gebruikers kunnen inwoners van Den Haag zijn, maar ook bezoekers of forenzen met een elektrische auto.

Burgers en forenzen kunnen via het (online) portal van de gemeente Den Haag een verzoek doen voor het plaatsen van een openbaar oplaadpunt. Een verzoeker van een oplaadpunt in de openbare ruimte wordt door de gemeente Den Haag gezien als een beoogd gebruiker indien:
- Verzoeker in het bezit is van een kentekenbewijs of leasecontract van een elektrische auto, of deze binnen drie maanden verwacht te ontvangen (aan te tonen middels koopovereenkomst of verklaring van de leasemaatschappij). Een elektrische auto is een wegvoertuig dat bij het RDW staat geregistreerd als auto en geheel of gedeeltelijk door een elektromotor wordt aangedreven, waarvoor de elektrische energie geleverd word door een batterij en waarvan de batterij wordt opgeladen door middel van een oplaadpunt buiten het voertuig;
- Verzoeker ingeschreven is als inwoner van Den Haag of tenminste 28 uur in de week werkzaam is in de gemeente Den Haag (aan te tonen middels een arbeidsovereenkomst);
- Er geen ruimte is voor het plaatsen (en het opladen) van het elektrisch voertuig van verzoeker op eigen- of privéterrein (inclusief de bij de woon- of werkcomplex behorende parkeergarage/-kelders).

Criteria bij selectie locatie oplaadpunt door gemeente:

De gemeente bepaalt waar de oplaadpunten worden geplaatst met inachtneming van het volgende:
• Bij voorkeur is de locatie van een oplaadpunt binnen 25 meter van de hoofdleiding van het laagspanningsnet en aan de wegzijde waar deze hoofdleiding is gelegen. Dit vanwege kosten van de aansluiting van het oplaadpunt op het laagspanningsnet;
• Het oplaadpunt bevindt zich in dezelfde Parkeer-zone als de Parkeer-zone waar zich de locatie van de beoogd gebruiker(s) in bevindt of in een vergunningsvrije zone;
• Het oplaadpunt wordt geplaatst binnen 200 meter loopafstand van de locatie van de beoogd gebruiker(s) (voor complexen geldt de centrale toegang);
• Bij voorkeur bevindt een oplaadpunt zich niet direct voor de (ingang van een) woning. Vermeden dient te worden dat de schijn ontstaat van een gereserveerde parkeerplaats;
• Een oplaadpunt wordt bij voorkeur niet in het openbaar groen en niet in (te) smalle schrikstroken geplaatst;
• Een oplaadpunt wordt bij voorkeur zodanig geplaatst dat (op termijn) een naastgelegen parkeerplaats ook kan worden ingericht ten behoeve van het opladen van een elektrische auto;
• Er dient minimaal 1,5 meter vrije doorgang tussen de laadzuil (onderdeel van het oplaadpunt) en naastgelegen objecten in acht te worden genomen. Als van deze afstand wordt afgeweken dient de doorgang ter plaatse door plaatsing van de laadzuil niet verder te worden beperkt.

De gemeente Den Haag behoudt zich het recht voor om van hetgeen in deze criterialijst is opgenomen, gemotiveerd af te wijken.


               
Reactie : 19-06-2014 13:15:01
De overlast wordt door de weeks (overdag) steeds erger. Er wordt hoelanger hoe meer geparkeerd door mensen die naar de randstadrail, leraren en scholieren van het Mondriaan en medewerkers van het CBS. Ook onstaat er door de toename van deze bestuurders meer drukte in de wijken en wordt daardoor ook onveiliger. Daar zijn önze"wijken niet op gebouwd. Meer parkeerplaatsen is geen oplossing , want die zijn er voor de bewoners van deze wijk genoeg. Er moet mijn inziens meer aan betaald parkeren worden gedacht en aparte parkeerplaats (forepark) voor alle bestelbusjes die veel in de wijk staan.

Wilma
               
Reactie : 14-06-2014 16:11:02
Behalve dat veel meldingen over de parkeerdruk in Leidschenveen rechtstreeks naar de gemeente worden gestuurd, worden hierover ook veel klachten naar BOL gestuurd. BOL heeft over de behandeling van deze klachten overleg gevoerd met de (voormalige) stadsdeelwethouder Peter Smit (VVD). Mede op aandrang van BOL zal de gemeente in het najaar 2014 voor de bewoners van Leidschenveen een voorlichtingsbijeenkomst organiseren over hun visie over dit probleem in Leidschenveen en hun voornemen om een stelsel in te voeren van parkeervergunningen. Houdt de aankondigingen over deze bijeenkomst in de gaten en kom uw zegje doen!