Volgend artikel Vorig artikel

Helihaven/vergunning?!


Geplaatst op 23-06-2015 10:54
Beste mensen,

Vergis ik mij en is mijn informatie niet up to date? Is de gevraagde vergunning inmiddels verstrekt of is specifiek toestemming verleent ten behoeve van de Volvo Ocean Race?
Stellig heb ik de indruk dat de afgelopen dagen het veldje
-in de knik van het Pr. Clausplein- regelmatig is gebruikt.
Bij een uitzending van TV West werd het o.a. (mede) ten behoeve van die uitzending en de opnames vanuit de lucht
benut.
Wat is de status en hoe is omgegaan met de ingediende bezwaren? Ik ben benieuwd, waar ik onwetend ben.
Overigens blijf ik mij er over verbazen dat de helihaven telkenmale gekoppeld wordt aan Y'burg, terwijl L'veen net zo goed directe buur is en ook daaraan de vliegbewegingen niet ongemerkt voorbij gaan... Het is toch ook 1 stadsdeelkantoor voor die ene wijk, die als zodanig wordt bestempeld, naar gelang het uitkomt......

Garoet.
               
Reactie : 27-08-2017 11:21:30
Beste mensen,

Konden wij verheugd kennisnemen van het feit dat de actie van Heliniet niet voor niets is geweest en dat de rechter uitspraak deed over het door de Gemeente gevoerd beleid en dat ten onrechte vergunning is verleend aan Heliplan, de actualiteit lijkt anders te leren. Dit weekend wordt behoorlijk "gevlogen". Al iemand wijzer geworden via DCMR via 088-833355????? Klachten/informatie over vliegbewegingen!

Dat de gewraakte komst van de helihaven mogelijk door in te stellen beroep bij de Raad van Staten mogelijk kan worden moet de tijd leren, maar wij weten hoeveel tijd het allemaal vergt. Blijf Heliniet a.u.b. steunen.
Helicoptervluchten voor/door hulpdiensten is goed, maar niet die ten behoeve van enkelen, toch....
               
Reactie : 15-02-2017 20:04:55
Beste allen,

Getriggerd door het artikel van 3-2-'17 op de BOL-site over de tegengestelde inzichten van Heliplan/Heliniet dacht ik, laat mij de respectievelijke site van hen een bezien.
Wat blijkt; de heer L. van Manen stelt:
a- wij vliegen (mat aangescherpte vergunning) niet over woonwijken en
b- er zijn geen klachten over helikopterbewegingen bekend?!

Vervolgens dacht ik, vanmiddag om 17.55 uur (met dat ik heel duidelijk een politiehelikopter rondjes zag vliegen), laat ik eens het daarvoor bestemde en opgegeven telefoonnummer 088-8333555 (DCMR)eens bellen.

Laat duidelijk zijn dat niemand in redelijkheid problemen heeft met manoeuvres van hulpdiensten, zoals de trauma-, politie- of legerhelikopter.

Primair werd gevraagd gebruik te maken van een keuzemenu ("3"), waarna de 4-cijfers van de postcode werd gevraagd.
Vervolgens kreeg ik aan de lijn de heer Koene.
Hij weet dat vanuit ons postcodegebied toch wel frequent wordt gebeld over overvliegende helikopters, maar weet niet en kan ook niet herleiden of dat betreft vliegbewegingen met bestemming het GAVI-terrein, achter het HOFbad, bij TNO.
Er is wel een zgn. Ranomosysteem, maar dat heeft betrekking op vliegbewegingen naar/van "Zestiehoven".
Wel zou inzichtelijk gemaakt kunnen worden de "klachten", vanuit ons postcode gebied en herleid kunnen worden welke vluchten daarvan door hulpdiensten zijn uitgevoerd.

Ergo; hoort u een helikopter, die niet altijd gezien wordt en waarvan onduidelijk is wat voor vlucht het betreft en of wat de bestemming is; bel DCMR s.v.p.

Willen wij ooit iets concreets kunnen stellen, dan moet toch in elk geval iets ervan gedocumenteerd vastgelegd zijn.

Beste mede wijkbewoners, bedenk bij dit alles;
De reeds ja/nee verstrekte vergunning heeft een beperkte geldigheid met aangescherpte gedragsregels, waardoor het commercieel belang al aanmerkelijk gereduceerd werd!
               
Reactie : 30-04-2016 12:49:39
Beste mensen,

Afgelopen donderdag was de alv van Heliniet aan de orde. info@heliniet.nl
Vooralsnog is de vergunning afgegeven maar met de nodige bijstelling en beperkende omstandigheden, waardoor Heliplan destijds al liet weten zich nader te moeten gaan beraden of op die wijze de bedrijfsvoering nog wel kan renderen.....

Gebleken is dat, omdat de "luchthaven regeling" nog niet gepubliceerd is, er ook nog geen beroep tegen aangetekend kan worden. Het gaat dus aan de publicaties in de gaten te houden en daarna geldt een bezwaartermijn van 6 weken.
Die actie, waarvan al lang sprake is, moet dus nog ondernomen gaan worden, z.s.m. nadat......

Voorts bleek dat eigenlijk de meeste leden van de vereniging nog lid zijn en wel sinds het plan voor een helihaven bij het oude OBL (in de buurt van knooppunt Ypenburg) aan de orde kwam en wel in 2007. Dit zijn m.n. bewoners van Ypenburg, die hoegenaamd nu niet meer zoveel belang hebben bij de komst van een heliplan, in de knik van het Prins Clausplein, achter het Hofbad nabij TNO.

Vanuit Leidschenveen (Lanen), de omgeving van "De Reef" en
Montagne is vrijwel (nog) niemand lid, terwijl actie juist in hun belang is. De komst van de helihaven -voor de enkeling- is nog altijd geen voldongen feit!

Wordt dus lid en meldt je aan, via info@heliniet.nl !!!
Vorig jaar is geen contributie geheven, omdat geen kosten gemaakt zijn. Nu mogelijk een procedure ervan moet komen, is het wenselijk dat er ook financieel draagvlak voor is, zodat een jaarcontributie van Ä 25,00 aan de orde is.

Vooralsnog wordt door de instanties alom gesteld;
"niemand klaagt, dus er is geen overlast"!, maar is dat zo?

Klachtenprocedure:
melding van vlieglawaai via DCMR, 0888 333 555 (24/7).

Vanzelfsprekend heeft niemand bezwaar tegen vluchten van/door hulpdiensten (politie- en/of traumahelikopter), maar elk hefschroefvliegtuig wordt gehoord en lang niet altijd wordt onderkend wat voor heli het betreft, dus meld massaal en geef blijk van de waarneming!

Ook hierbij geldt; men kan werken met wat men weet.

Beste mensen, dat "Heliniet" ontwaakte, nadat de nieuwe plannen bekend werden, is niet voor niets en steun hen!! ................ doe iets a.u.b.

               
Reactie : 04-11-2015 14:30:34
Beste mensen,

Inmiddels heeft Provinciale Staten vergunning voor het gevraagde verleent, d.w.z. er is ingestemd, maar er hangen amendementen aan.
1- gevlogen mag worden tot 19.00 uur
2- commerciŽle rondvluchten zijn uit den boze en
3- per dag mogen maximaal 10 vluchten gemaakt worden.
Hoe dus de vergunning (tot 2018) er definitief uitgaat zien is nog niet bekend.
Inmiddels heeft Heliniet aangegeven tegen het genomen besluit in beroep te zullen gaan bij de Raad van Staten en Heliplan heeft aangegeven zich daarover te zullen beraden.
De vraag hierbij is, of indien de gang naar de RvS wordt ingezet of een andere partij dan niet simpelweg kan "volgen"

Hoe het ook zij, de tegenstanders van een helihaven bij het GAVI-terrein laten zich vertegenwoordigen door Heliniet en die organisatie is afhankelijk bij haar activiteiten van het ledental.Voor niets gaat immers de zon op, dus spreekt haar actie u aan, schroom niet en meldt u aan als lid.

               
Reactie : 05-10-2015 16:41:00
Beste mensen,

7-10 a.s. gaat de kogel door de kerk en valt de beslissing!
Zo de helihaven ervan komt, zal die iets meer naar het zuid-oosten gesitueerd worden. Dit werd duidelijk bij de hoorzitting op 30-9 op het Provinciehuis.
Daarnaast bleek dat "Heliplan" destijds al een toezegging van de gemeente Den Haag kreeg somewhere in het Haagse een helihaven te exploiteren. Gesteld werd, dat voor de huidige locatie, op het Norfolk-terrein, waarvandaan sinds de afgelopen jaren gevlogen wordt geen enkele klacht is ontvangen. Dit terrein dient vanwege de bouwplannen verlaten te worden. Dat niet geklaagd is, komt enerzijds, omdat vanaf zee werd aan-/afgevlogen is en anderzijds omdat eigenlijk niemand weet waar zo'n klacht ingediend zou moeten worden. Aangegeven is dat de meest gerede weg via de politie (niet 112) maar 0900-8844 loopt. Mensen, ervaart u "hinder", meldt dat dan dus a.u.b.
               
Reactie : 12-09-2015 16:06:41
Goed he, zo'n nieuws item bij omroep West.

Velen hoorden vrijdagmiddag nogal wat geluid uit de lucht en in eerste instantie kon niemand het thuisbrengen. Het zou het geluid van straaljagers kunnen zijn, maar ook van helikopters, waar de laatste naar het inzicht van onze overheden niet zoveel lawaai zouden maken?!).
Nader onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat in dit geval de herrie van straaljagers, overvliegend vanuit Duitsland naar Engeland moet zijn gekomen, omdat de beschikbare leger helikopters aan de grond stonden.....
               
Reactie : 08-09-2015 13:18:46
Beste wijkbewoners,

Met dat via de media op 3-9 e.e.a. over de actualiteit wordt vernomen, is ook de reactie op de ingediende bezwaarschriften ontvangen. Er volgt een hoorzitting........, vooruitlopend op het te nemen besluit.
               
Reactie : 03-09-2015 10:12:35
Beste wijkbewoners,

Vandaag (3-9-'15) las ik voor u in het AD/HC het volgende, over de helihaven in de knik van het Pr. Clausplein achter het Hofbad, bij de stadscamping...........

"Vrij baan voor helikopterhaven aan de Ypenburgse Spoorlaan.
GS van Zuid-Holland ziet geen belemmeringen voor de komst van een helikopterluchthaven aan de Ypenburgse Spoorlaan in Den Haag. Zij stellen voor een luchthavenregeling vast te stellen waarmee het bedrijf 800 vluchten (=400xaan-/afvoer*) met helikopters mag uitvoeren vanaf 07.00 tot een kwartier na zonsondergang (In de winter mag dus 's ochtends in het "pikdonker" wel gevolgen worden?! *. De provincie heeft de aanvraag van Heliplan getoetst op veiligheid, geluidshinder en luchtkwaliteit. Er zijn geen wettelijke beperkingen of bezwaren om de aanvraag te weigeren, aldus GS. De locatie voldoet aan de verplichting dat een luchthaven op ten minste 500 meter buiten de woonbebouwing moet liggen.De plannen voor een helikopterhaven op Ypenburg zijn niet van vandaag of gisteren. Jaren geleden leidde dit tot een massaal verzet. Niet alleen bij omwonenden, maar ook in de politiek en bij omliggende gemeenten. Uiteindelijk kwam toen de helihaven er niet. Ook nu was de tegenstand aanvankelijk groot. Bijna 400 mensen tekenden bezwaar aan tegen een vergunning (waarop nog geen reactie is gegeven!!*)
ONTHEFFING.. Nu Provinciale Staten groen licht heeft gegeven, kan de gemeente Den Haag een ontheffing verlenen voor het bestaande bestemmingsplan, waarna een begin kan worden gemaakt met de aanleg. Wel heeft Heliplan dan nog een verklaring voor "veilig gebruik luchtruim" nodig van de Inspectie van de Leefomgeving en Transport en een overeenkomst met de luchtverkeersleiding Nederland. De behandeling van de regeling staat op 7-10 op de agenda van de commissie van Verkeer en Milieu. Een week eerder, 30-9, houdt deze commissie een hoorzitting. Belangstellenden hiervoor dienen zich aan te melden bij de Statengriffie (statengriffie@pzh.nl)."

nb de met * gestelde zaken zijn van mijn hand.
U heeft wellicht gisteren gemerkt hoe goed de vlieg-omstandigheden waren. Er werd behoorlijk gevlogen met helikopters van onze hulpdiensten. Dat betreft het algemeen belang en is iets geheel anders als de door enkelen gewenste commerciŽle vluchten, toch...

               
Reactie : 27-06-2015 16:15:30
Beste lezer; Wie het weet mag het zeggen.....?!

Is het normaal, dat vooruitlopend op de door De Provincie te nemen beslissing zo'n terrein al te pas en onpas wordt gebruikt t.b.v. beter gesitueerden of bedrijfsmatig?
Voorstelbaar en begrijpelijk wordt zo' n locatie gebruikt in geval van calamiteiten door hulpdiensten (politie e/o traumahelikopter), maar zoals het nu lijkt te gaan, gaat mijn pet te boven en zelfs meer dan 300 meter!