Wateroverlast


Leidschenveen ondervindt veel wateroverlast zie eerdere berichtgevingen.

*******************

6 februari 2019

Op 31 januari 2019 heeft Anton Janssen namens BOL gesproken met mevr. Antoinette Jans, als hoogheemraad van het waterschap Delfland verantwoordelijk voor de portefeuille Watersysteem en ecologische waterkwaliteit. Het gesprek ging over het systeem van afwaterbehandeling van Delfland en de diverse belastingen die inwoners ervoor betalen. Onderstaand krijgt u een indruk van het gesprek.


Afvalwater: waar betaalt u voor?

 

Dit betaalt u voor afvalwater

 

Als u dit leest, heeft u de ‘Woonlastennota 2019’ van uw gemeente al ontvangen. Hierin zijn opgenomen de gemeentelijke onroerendezaakbelasting (OZB), de afvalstoffenheffingen de rioolheffing. Iedereen die een pand gebruikt, waaruit op jaarbasis meer dan 500 m3afvalwater direct of indirect wordt afgevoerd op de gemeentelijke riolering, betaalt ‘rioolheffing gebruikersdeel ’(RIOG). 

 

Bent u op 1 januari van het kalenderjaar bij het kadaster ingeschreven als eigenaar van een stuk grond, dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering dan betaalt u ook nog ‘rioolheffing eigenarendeel ’(RIOE). 

De RIOG 2019 van Gemeente Den Haag bedraagt op jaarbasis 197,10 per 500 m(de eerste 500 mzijn vrijgesteld). De RIOE 2019 van gemeente Den Haag bedraagt per aansluiting een vast bedrag van 144,10. 

 

Anton Janssen, betrokken wijkbewoner en coördinator van de Commissie Leefomgeving van de Bewonersorganisatie Leidschenveen (BOL), vertelt: “Behalve deze gemeentelijke rioolheffingen moet je ook nog waterschapsbelasting betalen! Die bestaat uit ‘watersysteemheffing’ en ‘zuiveringsheffing’. De tarieven voor 2019 zijn als volgt vastgesteld:

·      Watersysteemheffing ingezetenen (huurders en eigenaren): 112,58/woonruimte;

·      Watersysteemheffing gebouwd (eigenaren): 0,013450% van WOZ-taxatiewaarde 

                 N.B.: mogelijk verrekenen verhuurders deze heffing in de huurprijs;

·      Zuiveringsheffing (indien niet op riolering aangesloten: verontreinigingsheffing):   

          €54,00/vervuilingseenheid (ve);

    ·      Huishouden van 1 persoon: 1 ve. Huishouden van 2 of meer personen: 3 ve.”

 

Afstemming tussen gemeente en waterschap

 

“Maar”, zegt Anton, “Je betaalt gelukkig niet dubbel! Gemeenten hebben op grond van de Wet milieubeheer een zorgplicht voor de inzameling van stedelijk afvalwater en op grond van de Waterwet een zorgplicht voor zowel hemelwater als grondwater. Waterschappen hebben op grond van de Waterwet en de Waterschapswet net als voor waterveiligheid, waterbeheer en waterkwaliteit een zorgplicht voor de zuivering van stedelijk afvalwater.” 

 

Antoinette Jans, hoogheemraad bij Delfland, voegt toe: “De taken en bevoegdheden van gemeenten en waterschappen zijn op grond van de Waterwet in het Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD) op elkaar afgestemd voor een doelmatig en samenhangend waterbeheer voor inname, inzameling en zuivering van het afvalwater. Het ‘overnamepunt’ voor de fysieke overdrachttussen beide overheidsinstanties is meestal het eindrioolgemaal. “

 

Voor het Hoogheemraadschap van Delfland ziet dat er als volgt uit.Anton Janssen weet: “Onze wijk Leidschenveen ligt in de zuiveringsregio Noord van Delfland. In deze regio verpompen 20 rioolgemalen het afvalwater via een ringstructuur naar de Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Harnaschpolder en Houtrust. Dit geheel van zuiveringstechnische werken is twee eigendom van Delfland en in beheer bij Delfluent Services B.V.”

Verder licht hij toe: “Al het gezuiverde afvalwater (effluent) van AWZI Harnaschpolder stroomt via twee effluentleidingen over een afstand van ruim tien kilometer naar de AWZI Houtrust. Samen met het effluent van deze AWZI wordt het totale effluent vanuit het effluentgemaal van Houtrust door een effluentleiding 2,5 kilometer uit de kust in zee gepompt. Dit hele systeem van 2 AWZI’s, gemalen en transportleidingen behoort tot de duurste van Nederland! Daarom zijn de tarieven in Delfland het hoogst van heel Nederland! Wel hebben de andere waterschappen nog forse investeringen voor de boeg. Bij Delfland is dat de wet van de remmende voorsprong.”

  


Regenwater wordt onnodig gezuiverd


“Alle huishoudelijk afvalwater van toiletten, keukens en badkamers wordt via de gemeentelijke riolering van Den Haag getransporteerd naar het zuiveringssysteem van Delfland. 

Ook wordt regenwater via dakgoten en regenpijpen afgevoerd naar de riolering, evenals van de verharde wegen en pleinen en is dan een onnodige capaciteitsbelasting van de zuiveringsinstallaties”, vult Antoinette Jans aan.

 

Ze vertelt: “Grote aandacht zal moeten worden besteed aan de verwijdering van medicijnresten uit afvalwater. Delfland heeft eerste ervaringen opgedaan met een Pharmafilter -installatie, maar het doelmatige verwijderen van medicijnresten moet binnen het NAD samen met de gemeenten, zorginstellingen en ziekenhuizen worden opgepakt. 

 

“Beter dan met dure behandeltechnieken is het om te voorkomen dat medicijnen in het afvalwater terecht komen, in de eerste plaats door minder medicijngebruik te stimuleren bij zowel patiënten als behandelende artsen. Met een eigen gesloten afvalwatersysteem bij zorginstellingen en ziekenhuizen voor laboratoria, toiletten en douches voorkom je ook al dat 10% van de geloosde medicijnresten in de zuiveringsinstallaties van een waterschap terecht komt.” 

 

Jans sluit af: “Als waterschap stimuleer je ook de gemeente om apothekers niet aan te slaan voor afvalstoffenheffing wanneer patiënten overtollige medicijnen terugbrengen naar de apotheek in plaats van deze door toilet of gootsteen te spoelen. Het is echter vooral vreemd, datvan alle nieuwe stoffen, die worden gebruikt in productieprocessen de milieuschade moet worden vastgesteld, maar niet van medicijnen.”


  Anton Janssen, Coördinator van de Commissie Leefomgeving van de Bewonersorganisatie Leidschenveen (BOL)  en Bestuurslid van de Afdeling Delfland van de Algemene Waterschapspartij Niet politiek wel deskundig (AWP Delfland).


 Antoinette Jans, Hoogheemraad van Delfland voor de portefeuille Watersysteem en ecologische waterkwaliteit namens AWP Delfland Niet politiek wel deskundig.


                      ***************

23 mei 2016

Vidomes heeft onverwacht, in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van gemeente Den Haag, een schouw gehouden van het drainagesysteem rondom een woonblok aan het Speenkruidveld in Leidschenveen. Geconstateerd is, dat een deel van de leiding en kolken inderdaad ontbreken. 
Vidomes gaat nu in overleg met de gemeente onderzoeken welke maatregelen getroffen kunnen worden om het regenwater op een juiste wijze af te kunnen voeren naar het gemeentelijke rioolsysteem. 
Het lijkt erop, dat na ruim 15 jaar de klacht over wateroverlast in dit woonblok door Vidomes serieus wordt genomen.

******************

19 mei 2016

BOL heeft de in 2015 ontvangen klachten van bewoners over wateroverlast onderverdeeld in 2 probleemoorzaken:
  1. 1. Te hoog waterpeil;
  2. 2. Ontbreken van een afdoende drainagesysteem bij woningblokken.
Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft aan BOL aangegeven, dat het waterpeil is vastgesteld op basis van informatie over het oorspronkelijke ontwerp van de wijk. Naar aanleiding van een schouw van de gemeente en het toenmalige Ontwikkelingsbedrijf Leidschenveen (OBL) in 2004 zijn er aanvullende maatregelen getroffen voor de afvoer van het water. Daarmee was voor Delfland het probleem afgedaan.

Ten aanzien van ontbrekende drainagesystemen heeft BOL in 2015 meerdere  brieven aan stadsdeelwethouder Tom de Bruijn (D66) gestuurd om hier nader onderzoek naar te doen en passende maatregelen te treffen. In reactie daarop werd telkens aangegeven, dat uit de beschikbare overzichten van de drainagesystemen in Leidschenveen niet blijkt dat er na 2004 nog gebreken zijn. Voorts werd aangegeven, dat maatregelen tegen wateroverlast op particulier terrein niet een verantwoordelijkheid zijn van de gemeente, maar van de eigenaar zelf. 

Na verder aandringen van BOL is er door de gemeente op 22 januari 2016 in aanwezigheid van vertegenwoordigers van BOL toch een schouw uitgevoerd op de aanwezigheid van het drainagesysteem (leiding en kolken) bij een woonblok van het Speenkruidveld. Uit deze schouw bleek, dat bij de bouw van het betreffende woonblok het drainagesysteem niet volledig is aangelegd. De gemeente heeft Vidomes als de eigenaar van de huurwoningen eind- maart 2016 op de hoogte gesteld van de resultaten van dit onderzoek en gewezen op hun verantwoordelijkheid om passende maatregelen te treffen. 

BOL heeft een bewoner van het woonblok geadviseerd om zelf ook de melding aan Vidomes te doen dat uit de door de gemeente gehouden schouw blijkt dat een deel van het drainagesysteem ontbreekt en dit de oorzaak is van de al jaren voorkomende wateroverlast in de tuin. Hierbij is Vidomes verzocht om binnen 6 weken passende maatregelen te treffen.
Door Vidomes is hier inmiddels op geantwoord, dat zij met de gemeente contact zal opnemen voor het uitvoeren van een nieuwe schouw in aanwezigheid van vertegenwoordigers van Vidomes.

**************

18 september 2015************
 
Go Top