Volgend artikel


Geplaatst op -- :


 Uitkomst van het Stadsgesprek “Den Haag Waterproof", dat is gehouden d.d. 30/3/2017.
Tijdens deze deze bijeenkomst werd het volgende besproken:

 *   Den Haag is een stad met te veel verhard oppervlak. De belangrijkste oplossing om zowel wateroverlast als droogte en hitte tegen te gaan is simpel, zegt dhr. Marcel Houtzager, Hoogheemraad bij het Hoogheemraadschap van Delfland. 
Vergroot de sponswerking en houd water vast als het valt. Bijvoorbeeld met meer groen in de straten, waterdoorlatende verharding en groene schoolpleinen. En vooral: loos het regenwater niet op de riolering. 
Voor Leidschenveen helpt dit om de bodemdaling tegen te gaan!

 *  Bewonersinitiatieven om meer groen aan te brengen in de straten of op pleinen worden juist door de gemeente belemmerd met een verouderd Handboek Openbare Ruimte! Ook worden bewoners en ondernemers vaak door de gemeente niet beschouwd als gelijkwaardige partners. Er is grote vraag om een (1) dossierbehandelend ambtenaar, die ook kan dienen als de contactpersoon tussen de bewoners en het "veelkoppige monster” gemeente voor het ontwarren van de veelheid van regelingen en procedures en ook als wegwijzer voor de bestaande, maar vaak onbekende subsidies.

  *  Door klimaatmaatregelen in te zetten om de leefomgeving te verbeteren kunnen marktpartijen hun investering terugzien. Presenteer straten en pleinen van winkelcentra met beplanting in plaats van bestrating: een mooi groen aangekleed plein zorgt voor meer aanloop voor de kleine winkels! Het nieuw ingerichte binnenplein van winkelcentrum ’t Hoge Veen in Leidschenveen is een voorbeeld van een gemiste kans!

 * De Omgevingswet biedt de mogelijkheid om bij nieuwbouwprojecten achteraf een “watertoets“ te houden. Aan de hand van deze toets zouden dan nog maatregelen kunnen worden getroffen. Deze vrijblijvendheid dient te worden gecorrigeerd! 

Maar nog beter is natuurlijk om in het projectplan in een zo vroeg mogelijk stadium al maatregelen te treffen.


*****