8 april 2013

Dhr. Richard de Mos van de eenmansfractie Groep De Mos (www.groepdemos.nl/ E: groepdemos@gmail.com) ,

is de laatste tijd door meerdere bewoners benaderd met klachten over deleefbaarheid en verkeersveiligheid in Leidschenveen, zoals de ontsluiting van de wijk, de toegenomen parkeerdruk, slecht onderhouden groenstroken en het tekort aan verenigingen voor de jeugd. Dhr. De Mos heeft Bewonersorganisatie Leidschenveen (BOL) benaderd met de vraag of wij bekend zijn met deze klachten. Op 8 april hebben Maarten Vriens, Frank van West en Henk �t Hart van BOL met Richard de Mos over de genoemde klachten gesproken. Door BOL is aangegeven, dat de genoemde onderwerpen voornamelijk behoren tot de portefeuilles van dhr. Peter Smit (VVD), wethouder van Verkeer, Binckhorst en Vlietzone en stadsdeelwethouder van Leidschenveen -Ypenburg, of van dhr. Karsten Klein (CDA), wethouder van Jeugd, Welzijn en Sport. BOL heeft nog niet zelf gelegenheid gehad om met deze wethouders over de genoemde klachten te spreken, maar gaat dat wel nog doen.

Dhr. De Mos heeft mede naar aanleiding van het gesprek met BOL op 24 april 2013 onderstaande vragen aan de Voorzitter van de Gemeenteraad van Den Haag gesteld onder de titel �Leidschenveen mag niet vergeten worden!�.

Er bereiken Groep de Mos klachten van bewoners uit Leidschenveen over de steeds slechter wordende ontsluiting van de wijk voor wat betreft het verkeer, vooral tijdens de spitsuren, waarbij bewoners stellen dat zij er soms wel drie kwartier over doen om met de auto de wijk uit te komen.

1) Bent u bekend met de steeds slechter wordende ontsluiting per auto in Leidschenveen?

Er wordt gesteld, dat er via de Zoetermeerse Rijweg en de Laan van Leidschenveen veel sluipverkeer plaatsvindt.

2) Bent u bekend met dit sluipverkeer en wat kunt u doen om sluipverkeer door Leidschenveen te weren of in ieder geval in goede banen te leiden?

3) Zijn te plaatsen verkeersintervallen een optie om het verkeer in betere banen te leiden?

Begin 2011 hebben bewoners van het kwadrant De Lanen een burgerinitiatief ingediend, dat ten doel had om via het Forepark een betere ontsluiting voor Leidschenveen te realiseren. Dit burgerinitiatief is niet door uw College omarmd.

4) Heeft u de bereidheid om dit voorstel opnieuw samen met bewoners van De Lanen tegen het licht te houden en te bezien of er niet alsnog een extra ontsluiting via de Tiber (Forepark) kan worden gerealiseerd? Zo neen, waarom niet?

Op de site www.leidschenveen.nl wordt gesteld dat Leidschenveen goed en snel bereikbaar is.

5) Is deze website verbonden aan de gemeente? Zo ja, waarom staat niet eerlijk aangegeven dat de ontsluiting van Leidschenveen een snel groeiend probleem is?

Naast klachten over de ontsluiting van Leidschenveen nemen ook de klachten over een tekort aan parkeerplaatsen hand over hand toe. De bewoners stellen, dat dit tekort aan parkeerplaatsen in de omliggende straten o.a. wordt veroorzaakt, omdat er bij de parkeerplaats van het winkelcentrum �t Hoge Veen/Randstadrail-station Leidschenveen betaald parkeren geldt en bezoekers en werknemers gratis parkeren in de omliggende straten, evenals werknemers van het CBS en werknemers, scholieren en bezoekers van ROC Mondriaan. Bovendien omdat oplaadpunten voor elektrische auto�s roofbouw plegen op deze bestaande parkeerplaatsen.

6) Heeft u de bereidheid om het betaald parkeren bij het winkelcentrum �t Hoge Veen en bij de parkeerplaatsen voor de gebruikers van Randstadrail op te heffen, zodat gebruikers van deze parkeerplaatsen niet gaan wildparkeren in de nabij gelegen straten? Zo neen, waarom niet?

7) Klopt het, dat er met het CBS afspraken zijn gemaakt dat werknemers hetzij parkeren op het CBS-terrein of met de trein komen? Zo ja, kunt u duiden waarom medewerkers van het CBS wildparkeren in de nabij gelegen straten in de wijk en kunt u hier in samenspraak met het CBS subiet een einde aan maken?

Ook voor wat betreft de groenvoorziening in Leidschenveen zijn er klachten van bewoners binnengekomen bij Groep de Mos.

8) Klopt het dat het aantal keren wieden is teruggeschroefd van twee naar een keer per jaar? Zo ja, wat is hier de reden van?

9) Waarom zijn de heggen op de Zoetermeerse Rijweg verdwenen en kunnen deze weer terug worden geplaatst?

Vorig jaar is het gras gemaaid voordat de bloemen in bloei kwamen, waardoor er van de bloemenvreugd niet viel te genieten.

10) Houdt u met maaien van het gras rekening met de bloei van bloemen en ander moois, welke wegens weersomstandigheden niet star in een agenda is te vatten? Zo ja, kunt u duiden waarom vorig jaar in Leidschenveen bloemen niet tot bloei hebben kunnen komen, omdat de nietsontziende grasmaaier voortijdig langs kwam?

Vanuit bewoners is naar voren gekomen dat er te weinig (sport)verenigingen zijn. Voor veel sporten, zoals hockey, tennis en voetbal schijnen sportievelingen Leidschenveen te verlaten. In maart 2012 heeft de gemeente Den Haag het complex van SVLY wegens schulden gesloten. In mei 2012 was er een herstart onder de naam SV Leidschenveen.

11) Klopt het dat door de slechte opgebouwde naam weinig mensen gebruik maken van de huidige voetbalclub en wat doet de gemeente om deze club te ondersteunen?

12) Wilt u onderzoeken of er inderdaad een tekort aan (sport)verenigingen in de wijk Leidschenveen is en wilt u de Raad voor de zomer over uitkomsten hiervan berichten?

BOL zal de bewoners van Leidschenveen op de hoogte houden van de antwoorden aan Groep de Mos op de gestelde vragen.

Bovendien kunnen de bewoners binnenkort zelf beoordelen of de politieke partijen in de Haagse Gemeenteraad in de verkiezingsprogramma�s voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 voldoende aandacht besteden aan de problemen, die er spelen in Leidschenveen.