Vergaderverslag Bewoners
Organisatie Leidschenveen BOL en VVD Den-Haag

Aanwezig: Anton Jansen (voorzitter
BOL)


Maarten Vriens (penningmeester BOL)


Frank van West (coördinator
verkeersveiligheid BOL)


Henk ’t Hart (coördinator
leefbaarheid en duurzaamheid BOL)


Ibo Gülsen (VVD Den Haag fractie
lid, o.a. verantwoordelijk voor Leidschenveen)


Marleen Brinke Schulte (secretaris
Haags VVD Kwartier Leidschenveen/Ypenburg))


Mark van Andel (voorzitter VVD Haags
Kwartier Leidschenveen/Ypenburg)


Datum: 21 Mei 2013


De vergadering was georganiseerd als
follow up van het bezoek van Mark van Andel aan de openbare
vergadering van BOL van 10 April. j.l.


Het doel van deze vergadering was om
elkaar beter te leren kennen en om de issues die spelen in
Leidschenveen te bespreken en beter te begrijpen. De VVD Den Haag is
tevens druk bezig om input te vergaren voor het programma voor de
gemeenteraadsverkiezingen in 2014 en wil op deze wijze van direct
betrokkenen binnen BOL de belangrijkste knelpunten in Leidschenveen
horen.


De VVD Den Haag kent in de meeste
Haagsche stadsdelen zogenaamde Haagse Kwartieren (HK’s). Deze HK’s
zijn speciaal gericht op het onderhouden van contacten met bewoners-,
ondernemers- en winkeliersorganisaties en met andere maatschappelijke
instellingen. Op deze wijze is er direct contact tussen burgers en de
partij en kunnen issues die spelen in wijken, indien mogelijk, meteen
opgepakt worden (zie ook
https://www.vvddenhaag.nl/haagse-kwartieren/1/11.htm).
Mark van Andel en Marleen Brinke leiden het Haags Kwartier
Leidschenveen/Ypenburg en Ibo Gülsen is vanuit de VVD fractie in de
Haagsche gemeenteraad verantwoordelijk voor dit stadsdeel.


Na de introducties vroeg de VVD aan BOL
om de meest urgente issues op een rijtje te zetten. In het kort zijn
dat de volgende:


 1. De rol van BOL als verlengde van
  het gemeentelijk apparaat: BOL vindt het vreemd dat alle sociale
  cohesie subsidies die toegekend worden in Leidschenveen, via BOL
  moeten lopen, ook als BOL niet vooraf in de aanvraag is gekend. BOL
  wil als rechtspersoon best wel optreden als tussenpersoon tussen
  gemeente en bewoners om aangevraagde subsidie door te sluizen. Als
  BOL echter tijdens de looptijd van de behandeling van de aanvraag de
  subsidie moet voorschieten aan de aanvragers, dan wil BOL over de
  aanvraag worden ingelicht, temeer omdat de doorlooptijd van de
  gemeente tussen ontvangst van de aanvraag en betaling minstens 10
  weken bedraagt. BOL vindt het onterecht dat de gemeente verwacht dat
  BOL dan maar voorschotten moet verstrekken uit het vermogen van BOL.
  Als de gemeente hier op blijft aandringen, dan wenst BOL vanaf
  begrotingsjaar 2014 het beheer te voeren over het volledige budget
  voor sociale cohesie activiteiten in Leidschenveen. Voor de rest van
  2013 wenst BOL vooraf kennis te nemen van voorgenomen activiteiten
  op dit gebied a.h.v. de aanvragen subsidie.BOL geeft ook aan,
dat dit ook geldt voor activiteiten op het gebied van leefbaarheid en
duurzaamheid en verkeersveiligheid. Per stadsdeel heeft de gemeente
jaarprogramma’s opgesteld waarbij aan BOL een rol is toebedeeld in
de uitvoering van activiteiten op dit gebied onder regie van de
gemeente. BOL wenst een stem in deze programma’s over de eigen
betrokkenheid. Op langere termijn wil BOL naar een “wijkonderneming
Leidschenveen”, waarbij budgetten voor projecten en activiteiten in
Leidschenveen decentraal worden beheerd. De bewoners van
Leidschenveen zouden best meer inspraak mogen hebben over de
besteding van de OZB, die wordt geheven. Ibo Gülsen geeft aan dat de
inkomsten van de gemeente voortkomen uit meerdere bronnen, waarvan de
OZB er slechts één is, en het goed is dat die centraal worden
beheerd. De vertegenwoordigers van de VVD zijn het er overigens mee
eens dat BOL vroegtijdig moet worden betrokken bij de jaarprogramma’s
van het stadsdeelkantoor L/Y.


 1. De parkeerdruk in de wijk: Door
  het onvoldoende gebruik van de parkeergarage bij het CBS, door
  betaald parkeren bij het winkelcentrum ’t Hoge Veen/treinstation
  Leidschenveen en de grote parkeerbehoefte bij het Mondriaan, wordt
  er veel in de woonwijk geparkeerd door werknemers van de bedrijven,
  scholen en winkels en hun bezoekers. Dit geeft grote
  parkeerproblemen en parkeeroverlast voor bewoners en moet dringend
  aangepakt worden. BOL geeft aan dat het aantal parkeerplaatsen in
  feite voldoende is voor de concentratie van winkels, bedrijven en
  scholen bij station Leidschenveen, maar de parkeeroverlast wordt
  veroorzaakt door het betaald parkeren. De parkeergelegenheid bij
  winkelcentrum ’t Hoge Veen wordt geëxploiteerd door ING. De
  werknemers van het CBS ontvangen een vergoeding om betaald te
  parkeren, maar zij parkeren toch in de wijk. BOL ziet de oplossing
  in het wijzigen tot vrij parkeren: de gemeente dient hiervoor ING
  een vergoeding te betalen.


 2. Ontsluiting van de wijk: Het
  autoverkeer ondervindt grote hinder om (met name in de spits) de
  wijk in en uit te komen. Dit wordt mede veroorzaakt door het verkeer
  dat vanaf Zoetermeer door de wijk haar weg zoekt richting de
  Sijtwende tunnel en de A4/A12. De leefbaarheid van de wijk lijdt
  hieronder, gevaarlijke situaties doen zich voor en de
  aantrekkelijkheid van het Forepark als vestigingsplaats voor
  ondernemers wordt bedreigd.


 3. Extra halte Randstadrail :
  Randstadrail richting Zoetermeer heeft haar laatste halte in
  Leidschenveen bij winkelcentrum ’t Hoge Veen. BOL vraagt om een
  extra halte voordat Randstadrail de wijk verlaat naar Zoetermeer.
  Deze halte zou ongeveer ter hoogte van de Houtkade gesitueerd moeten
  worden. BOL wijst tevens op de ontwikkeling van De Nieuwe
  Driemanspolder met een regionale recreatiefunktie. De bewoners in de
  buurt De Vissen vrezen parkeerproblemen in “hun” straten als er
  geen halte voor openbaar vervoer wordt aangelegd.


 4. Voorzieningen : Het aantal
  recreatieve voorzieningen in de wijk is beperkt en zo veel mogelijk
  geconcentreerd in De Rietbuurt. Er is slechts één
  voetbalvereniging en tennisvereniging, er zijn weinig buurthuizen en
  er is weinig keus voor horeca en ouderenvoorzieningen. Graag ziet
  BOL hierin uitbreiding en verspreiding komen in de wijk. De
  vertegenwoordigers van de VVD gaven te kennen enigszins verrast te
  zijn dat ondernemers kennelijk geen mogelijkheden onderkennen voor
  vestiging in of nabij Leidschenveen, ook op gebied van recreatieve
  voorzieningen.


De VVD Den Haag heeft uitgebreid
kennis genomen van bovengenoemde punten en zal, voor zover mogelijk,
deze punten direct bespreken binnen de gemeenteraadsfractie en binnen
de gemeente. Tevens zal bekeken worden welke punten meegenomen worden
in het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad in 2014. Dit
programma wordt in het najaar van 2013 definitief vastgesteld.


BOL en de VVD Den Haag zullen elkaar op
de hoogte houden van de ontwikkelingen op de besproken punten en
zullen regelmatig contact houden .