Verslag bespreking wethouder Stadsdeel L/Y Peter Smit

Datum/tijd: 16 juli 2013, 19.00 – 20.20u
Lokatie: Stadsdeelkantoor L/Y

Aanwezig;                                                                                                                                        
Dhr. Peter Smit, wethouder Stadsdeel L/Y .
Mevr. Marja Bolier, bestuursadviseur wethouder Smit.                                        
Mevr. drs. Anita Vos – Tijdhof, directeur Stadsdeel L/Y.  
Dhr. Frank van West, coördinator Verkeersveiligheid BOL.
Dhr. Henk ’t Hart, coördinator Leefbaarheid & Duurzaamheid BOL                          
Dhr. Maarten Vriens, penningmeester en coördinator Openbaar Vervoer &    Mobiliteit BOL.           Dhr. Anton Janssen, voorzitter BOL.    
 

                                                                                                                             
BOL heeft deze bespreking met wethouder Smit aangevraagd over een aantal onderwerpen, die al lang onder de bewoners van Leidschenveen onvrede opleveren. Een aandachtspunt hierbij is, dat de beantwoording van de gemeente van vragen of klachten over deze onderwerpen achterwege is gebleven of zeer summier is geweest. 
Dit betreft de onderwerpen:                 
                                                                                          
Ontsluiting/toegankelijkheid van Leidschenveen.                                                           Wethouder Smit gaf aan, dat bij de aanpak van de verkeersdruk en filevorming in Leidschenveen meerdere partijen betrokken zijn, o.a. de gemeenten Den Haag, Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg en Rijkswaterstaat. Medio oktober 2013  is er meer informatie bekend over het project “Beter benutten” en zal BOL worden uitgenodigd voor een vervolggesprek over de verdere aanpak.      
                                                                                      
Parkeerdruk Leidschenveen.                                                                                   
Wethouder Smit gaf aan, dat er in de gemeente Den Haag een aantal straten en buurten bestaan met een hoge of zelfs te hoge parkeerdruk. Ook in Leidschenveen bestaan er een aantal van deze lokaties, maar deze zijn binnen Den Haag eigenlijk niet het grootste probleem. Toch wil hij in overleg met BOL en binnen de mogelijkheden van de gemeente Den Haag ook de parkeerproblematiek in Leidschenveen aanpakken. Wordt vervolgd.

Realisatie van de Nieuwe Driemanspolder.                                                                     
Het project voor de aanleg van het waterbergingsgebied “Nieuwe Driemanspolder” met tevens een recreatiefunktie voor de regio is d.d. 25 juni 2013 goedgekeurd. Gemeente Den Haag is in dit project geen partij meer, wel de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam–Voorburg. De projectleiding is belegd bij Hoogheemraadschap Rijnland. De uitvoering zal plaatsvinden tussen 2016 en 2020. BOL geeft aan, dat bewoners in De Vissen zich zorgen maken over het ontstaan van een nieuw parkeerprobleem in hun straten. Mevr. Bolier geeft aan, dat er in het project is voorzien in een parkeerplaats langs de Zoetermeerse Rijweg op Zoetermeers grondgebied. Zie website www.n3mp.nl.

Aanleg halte Randstadrail bij rotonde Houtkade.                                                                     Wethouder Smit geeft aan, dat dit een onderwerp is, waar hij al vaker met bewonersgroepen in De Vissen overleg over heeft gevoerd en de aanleg van dit station heeft afgewezen. Hij heeft telkens gewezen op de consequentie van een langere reistijd tussen Zoetermeer en Den Haag, waardoor er meer gebruik wordt gemaakt van autovervoer met verhoogd verkeersaanbod op de Zoetermeerse Rijweg tot gevolg. Thans is ook bekend, dat er geen bebouwing zal plaatsvinden aan de overzijde van de rails ter hoogte van rotonde Houtkade, waardoor de veronderstelde doelgroep van reizigers kleiner wordt. Hij handhaaft zijn standpunt: gemeente Den Haag zal geen treinstation laten aanleggen bij rotonde Houtkade.

Relatie beheer groenvoorziening en verkeersveiligheid. BOL geeft aan, dat er door de hoogte van de begroeiing in de bermen en middenberm van de Zoetermeerse Rijweg op de kruispunten en de op- en afritten geen zicht is op tegemoet komend verkeer en dit gevaarlijke situaties veroorzaakt. Mevr. Bolier en mevr. Vos- Tijdhof geven aan, dat het jaarlijks maaien van de bermbeplanting is afgestemd op de bloeitijd van de fauna. BOL vraagt niet om wijziging van de maaifrequentie of – periode, maar om bestrating van ca. 1,5 meter middenberm bij de kruispunten en de op – en afritten van de rotondes om het zicht op het verkeer, en daardoor de verkeersveiligheid, te verbeteren. BOL zal details van de bedoelde kruispunten en rotondes doorgeven aan mevr. Vos- Tijdhof en mevr. Bolier.  

Verder wijst BOL op de hoge snelheid, waarmee verkeer uit de richting Zoetermeer ter hoogte van rotonde Houtkade Den Haag binnen rijdt, terwijl de hoge bermbegroeiing het zicht belemmert. Er moeten maatregelen worden getroffen om de snelheid van het autoverkeer bij binnenkomst in Den Haag vroegtijdig te beperken.